Honesty and Respect

  25 March 2020

Language: Dari

We can show honesty and respect for others through our speech and actions. We can bless others with love because God always loves us and blesses us. Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.

«بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب ندهيد، بلکه به جای لعنت برکت بطلبيد، زیرا خدا شما را دعوت كرده است تا برکت نصیب تان گردد. زیرا نوشته شده است : «هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد باید دهان خود را از سخنان زشت و لبان خود را از دروغ نگهدارد. بدی را ترک كرده نيكی كند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید.»( اول پطرس ٣ : ٩-١١)

در انجیل متی نوشته شده است:« به همين طور پدر آسمانی شما نمی خواهد، كه حتّی يکی از اين كوچكان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی كند، برو و با او در تنهایی در بارۀ آن موضوع صحبت كن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز يافته ای و اگر به سخن تو گوش ندهد، يک يا دو نفر ديگر را با خود ببر تا از زبان دو يا سه شاهد اين موضوع تأیيد شود. اگر حاضر نيست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطلاع كليسا برسان و اگر حاضر نشود به كليسا گوش دهد، با او مثل يک بیگانه يا جزيه گير و سود خور رفتار كن. »(متّی١٨: ١٤- ١٧)

اگر ما این آیات را در ذهن خود بسپاریم و در زنده گی روزمره خود آنرا عملی سازیم، در این صورت ما به سوی جاودانه گی و به سوی اراده پاک خداوند رهبری و رهنمایی شده ایم و در واقعیت ما در مسیح و مسیح در ما زنده گی می کند

صداقت و احترام به دیگران را به وسیله گفتار و اعمال خود میتوانیم نشان دهیم. شاید در گذشته عادت داشته بوده باشید که، درباره کسانی به بدی صحبت کنید، ولی خدا به ما نشان می دهد که ما میتوانیم دیگران را با محبت نمودن برکت دهیم چون خدا هر لحظه به ما محبت مینماید و ما را برکت میدهد. شما میتوانید به آنانی کمک کنید، نزد آنانی بروید که در حق شما بدی کرده اند و با آنان درباره رفتارشان صحبت کنید و نه اینکه با دیگران درباره آنان به بدی صحبت کنید.

زیرا خدا نمیخواهد که هیچ کسی هلاک گردد، نه دیگری به خاطر رفتار بدش و نه شما به خاطر زبان غیبت گوی تان به گونه ای زندگی كنيد كه وقتی فرزندانتان به ياد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید

صداقت و احترام به دیگران را به وسیله گفتار و اعمال خود میتوانیم نشان دهیم. که ما میتوانیم دیگران را با محبت نمودن برکت دهیم چون خدا هر لحظه به ما محبت مینماید و ما را برکت میدهد.


Recent Articles