Our Impact on the Family

  2 July 2020

Language: Dari

How can a follower of Jesus Christ affect his family? Or how can a follower of Christ have a positive effect on other members of his family? Throughout the Bible we see God's kind and close relationship with man. When Adam and Eve sinned, God entered the Garden of Eden to talk to them. This shows that God loves man. God entered Abraham's life and helped him to create a new generation so that he could save his generation to be the savior of the whole world.

یک پیرو عیسی مسیح چطور میتواند که در خانواده خود تاثیرگذار باشد ؟ و یا اینکه چطور میتواند که یک  پیرو مسیح تاثیر مثبت به دیگر اعضای خانواده خود داشته باشد؟

در تمامی کتاب مقدس، ما ارتباط دوستانه و تنگاتنگ خدا را  با انسان مشاهده میکنیم. زمانيكه آدم و هوا گناه کردن، خداوند داخل باغ عدن شد تا با آنها صحبت نماید این نشان  دهنده آن است که خدا به انسان محبت دارد.

خداوند شامل زندگی حضرت ابراهيم شد و به او، بخاطر بوجود آمدن یک نسل نو یاری رساند که تا بوسيلۂ نسل او نجات دهندۀ بوجود بیاید که نجات دهندۀ تمام جهان شود.

خداوند دروجود عیسی مسیح در جهان ما آمد، «کلمه، جسم یافت و در میان ما ساکن شد.» خداوند در وجود عیسی مسیح نشان داد که واقعاً ما راحرمت و عزت می بخشد.

چون خداوند به مردمان جهان اینطور حرمت و محبت می نماید و به آنها وقار و شرافت می بخشد.

 بنابرین وقتی که ما از چنين عزت خدا برخوردار ميشويم، پس ما خانواده خود را که به مسیح ایمان ندارند نمی توانیم فراموش نمایم. این امکان ندارد که خداوند را دوست داشته باشیم و حرمت کنیم، ولی به خانواده خود و دیگران اعتنا نه نماییم. هر کسی که رستگاری و عزت را که خداوند به او اعطا نموده  در زندگی اش تجربه کرده باشد و در فکر نجات و رستگاری خود از جانب خداوند باشد، باید بصورت طبیعی در فکر خانواده خود و مردمی که در اطراف او زندگی می نمایند نیز باشد.

اگرما به خانواده خود و دیگران عزت و احترام قايل هستيم، چون اول خدا به فکر ما بود. اگر کسی بگوید : «من به خدا احترام دارم.» در حالیکه به برادر خود هيچ توجه ندارد، دروغگو است و خداوند را توهين ميكند؛ زیرا اگر او به برادری که دیده است عزت قايل نباشد، محال است خدا را که ندیده است، دوست بدارد و به او احترام قايل باشد. کلام خدا به ما حکم می نماید : «هرکه خدا را احترام قايل است، باید غم برادر خود را بخورد و در فکر او باشد.» ( اول يوحنا ٤: ۲۰- ٢١)

مسيح به ما عزت و وقار بخشید، او وقتيكه در جهان آمد، خود را برای ما و حتی دشمنانش در قالب یک انسان وقف کرد. وقتی که ما از چنین عزت و وقار برخوردار می شویم، نمی توانیم احکام او را نادیده بگیریم. بلکه ما یک حكم نو داریم كه خود را وقف اقارب و بیگانه نماییم. این است حكم مسیح و خصوصيت كليساى مسيح.

یک پیرو واقعی عیسی مسیح کسی است که به منافع دیگران علاقمند باشد. پولس رسول یک دوست داشت که نام او تیموتاوس بود. پولس در نامۀ خود به فلیپیان در باره تیموتاوس نوشته است: " تيموتاوس تنها کسی است که … واقعاً در فکر شماست. دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! ( فلیپیان ٢: ٢٠ -٢١)

تیموتاوس از اینکه درفکر عیسی مسیح است .فلهذا او مخالصانه در فکر بهبودی دیگران نیز است او با توجه به دیگران، حكم عیسی مسیح را تحقق بخشید.

زمانی که شخصی از شما می پرسد، «چه حال دارید؟» و شما احساس می نماید که شخص مذکور واقعاً میخواهد  از شما هم بشنود و ازحال شما آگاه شود. این شخص واقعاً در فکر شما است و میخواهد بداند که شما در چه حالتی قرار دارید و روزگار شما به چه شکل میگذرد، در حقیقت او به شما ابراز علاقه و همدردی نشان میدهد.

محبت‌آمیزترین کاری که می‌توانیم برای فامیل خود، یا هر شخص دیگرانجام دهیم ، این است که تمام حقیقت را دربارۀ عیسی مسیح برای شان باز گو نماییم؛ و در عین حال، با فداکاری به آنها توجه و رسیدگی نموده، و حاظر باشیم که به خاطرشان متحمل رنج و سختی گردیم، نه اینکه ایشان  رها نماییم، این برای ما خوشی عظیمی خواهد بود که از میان اعضای فامیل خود و از دیگر هموطنان ما پیروان مسیح داشته باشیم.


Recent Articles