What Is Hypocrisy?

  15 June 2020

Language: Dari

What is hypocrisy? A hypocrite is someone whose appearance and interior are not the same. In other words, externally it introduces itself to one thing, but internally it is another. Many people suffer from hypocrisy. Hypocrisy has disrupted family relationships, friendships and relationships. Hypocrisy has been around for a long time. In ancient Greece, artists were called hypocrites. In his famous sermon on hypocrisy, Jesus Christ says, “Do not be like hypocrites when you pray. They like to stand in synagogues and on the corners of the streets and pray for


وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند دیگران وِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود.
متی ۶: ۵-۷

ریا کاری چه است؟ ریاکار به کسی گفته می‌شود  ظاهر و باطنش یکی نباشد.

   یعنی در ظاهر خود را  به مردم یک چیز معرفی می‌نماید، اما در باطن چیز دیگر می‌باشد.

بسیار مردم از ریا کاری ضرر‌های زیاد را متقبل شده اند. ریاکاری باعث بر هم زدن  رابط‌ها فامیلی شده است، دوستی‌ها را خدشه دار نموده و در مناسبات کاری صدمات زیاده وارد نموده است.

    عیسی مسیح در موعظۀ مشهور سر کوه خود در باره ریاکاری می‌فرماید: «وقتی دعا می‌کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. بیقین بدانید که آن‌ها اجر خود را یافته اند! هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، و در حضور پدر نادیده دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا ورد‌های باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می‌کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می‌شود.» (متی ٦: ٥ ­ ٧)

کسانیکه ریاکار هستند برای آنها نسبت به رضا و خوشی خدا، آفرین و شاباش‌های مردم  بسیار اهمیت دارد.

 ریاکاری از گذشته‌ها در بین مردم مروج بود. در یونان قدیم هنر پیشه‌ها که به مردم درامه نمایش می‌دادند آنها را ریاکار می‌نامیدند.  

   در درامه‌ها هنر پیشه‌ها نقش کسانی  دیگر بازی می‌نمودند که خود شان خصلت‌های آن شخص را نداشتند. آنها با ماسک‌ها هنر نمایی می‌نمودن تا مردم چهره شان را نه بیند.  ریاکاران هم برای فریب دادن مردم خود را  به شکلی نشان می‌دهد که اصلاً او چیز نیست.

حافظ شیرازی در باره ریا کاری سروده دارد که می‌فرماید:

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقۀ پشمینه بانداز و برو

 ریا و ریاکاری مثل آتش است که عبادت و پرستش ما را به آتش می‌زند و به خاکستر تبدیل می‌نماید

  عیسی مسیح در تعالیم خود فرمود که به داخل خانۀ خود بروید، در‌ها و پنجره‌ها را ببندید ، در خلوت به حضور خدای خود عبادت نمایید. یعنی خرقۀ پشمینۀ ریاکاری را از تن خود دور نماییم

   این یکی از بهترین راه‌های تربیه نمودن خود ما برای دور انداختن ریاکاری است. نیکی‌های خود را  به رخ مردم نکشیم، عبادت خود را صرف برای خشنودی خدا نه برای خشنودی مردم انجام دهیم. در هر جای که عبادت می‌کنیم خدای حقیقی را در درون دل خود دعوت کنیم، بعداً دروازه‌های دل خوده کاملاً بسته نموده  خدای خود را عبادت نماییم.

خوب است که همۀ ما و شما به ضرر‌های که از ریا کاری و بی اعتمادی متحمل شدیم دقت کنیم. به ای فکر کنیم که:

راستی موجب رضای خدا است

کس ندیدم که گم شد از راه راست.

    عیسی مسیح  از پیروان خود مطالبه می‌کند که هر نوع كينه و هر نوع مكر و ريا و حسد و هر قسم بدگويي را ترك نماییم و بايد در برابر رياكاري ايستادگي نمایم و در وسوسه او قرار نگرفته و مطابق کلام  خدا عمل نمایم.

عیسی مسیح کسانی را که از او پیروی می‌نماید  و از دستوراتش اطاعت می‌نمایند، او پیروان خود را از افتادن در منجلاب ریا کاری و مناقت محافظت می‌نماید .     از خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق عبادت نمودن حیقیقی و بدون ریا را عنایت فرماید.

Recent Articles