New Hope Born

  13 December 2023

Language: Dari

When Jesus was born, new hope dawned for everyone who was tired of being a slave to sin.

عیسی مسیح به این جهان آمد تا ما توسط او نجات یابیم، مسیح جسم انسانی پوشید تا بوسیله او گناهان ما برداشته شود، خدای پدر بخاطر مسیح گناهان ما را بخشید و ما بخاطر فیض و محبت مسیح پارسا شدیم

هنگامی که عیسی به دنیا آمد، امید تازهٔ برای همه کسانی که از برده گی گناه خسته شده بودند طلوع کرد.

تجسم عیسی مسیح امید تازهٔ به همه انسان‌ها داد. زیرا عیسی مسیح  به همه انسان‌ها از هرملیت و نژاد که باشند مربوط می‌شود، عیسی مسیح برای نجات، شفا، آزادی، صلح همه انسان‌ها بدنیا آمد. آفتاب نجات عیسی مسیح به همه یکسان می‌تابد  برای او مقدس، گناهکار، ثروتمند و فقیر فرقی ندارد. عیسی مسیح با شفاها و معجزات اش ثابت کرد که برایش یهودی، یونانی، آفریقایی، سامری و رومی هیچ فرقی ندارد

درین آمد آمده کریسمس، من به این فکر می‌کنم که چرا نجات دهنده محبوب من می‌خواست به عنوان یک انسان تولد شود و امکانات زنده گی جاودان را برای من به ارمغان آورد. عیسی مسیح به جهان آمد تا ما توسط او نجات یابیم، مسیح جسم انسانی پوشید تا بوسیله او گناهان ما برداشته شود، خدای پدر بخاطر مسیح گناهان ما را بخشید و ما بخاطر فیض و محبت مسیح پارسا شدیم.

روزی که عیسی مسیح به دنیا آمد، روزی است که امید تازهٔ برای هرکسی که از داشتن یک زندگی گناه آلود خسته شده بود به ارمغان آورد.

عیسی مسیح  کسی است که می‌تواند همه چیز را به طور کامل بازگرداند. کسی که برای نجات و رستگاری ما رنج صلیب را متحمل شد و نجات از گناه تنها از طریق او میسر است.

او نجات دهنده است، او که بر تمام تاریکی‌ها و مرگ غلبه کرد و اولین بار نور را اعلام کرد! او شاهزاده صلح، نجات دهنده، او مشاور شگفت انگیز است، او راه را برای ما به سوی خدا هموار کرد.

بیایید با شادی و سروردر تولد پسر خدا شاد باشیم. بسیاری از پیشگویی‌ها از طریق تولد او محقق شد. از طریق زندگی او اکنون ما پارسا شدیم. عیسی مسیح  به جهان آمد تا اعمال شیطان را در هم بشکند و انسانهای در بند گناه را از اسارت گناه و ملکوت ظلمت آزاد سازد.

و هرکه در گناه به سر می برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.
اول یوحنا ۳: ۸

ما که قبلاً برده گناه بودیم، می‌‌توانیم با شناخت حقیقت مسیح خود را  آزاد نماییم.

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»
یوحنا ۸: ۳۲

اکنون هر افغان می‌تواند آزادی شگفت انگیزی را در عیسی مسیح تجربه کنند! جای تعجب نیست که فرشته فریاد زد:« «نترسید، من برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده، می گفتند: « خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد»

( لوقا ۱۴۱۰:۲

او سزاوار ستایش و پرستش است او سزاوار این است که ما زندگی خود را به او تسلیم نمایم. او از ما محبت بی قید و شرط ، توجه و گوش شنوا می‌خواهد. گوش او نیز مشتاق  به دعا‌های ما است، او می‌خواهد یک شام شخصی با ما داشته باشد، او می‌خواهد شخصاً با ما صحبت کند و با ما معاشرت کند. عیسی مسیح می‌فرماید: « من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من» ( مکاشفه ۲۰:۳) و یا در اول قرنتیان ۹:۱ نوشته شده است« خدا شما را دعوت کرده است تا در زندگی پسر او، خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است»

هموطنان عزیز! بیایید درهای قلب خود را به روی سخنان عیسی مسیح، نور او، گرما و عشق بی پایان او باز کنیم! تمام شادی‌های دنیا در مقابل یکی بودن با او معنایی ندارد زیرا او به ما حیات جاودان را هدیه می‌دهد.


Recent Articles