Jesus' Triumphal Entry to Jerusalem

  24 March 2024

Language: Dari

This triumphant yet modest entrance by Jesus demonstrated his divine nature. It emphasised that he came not only as Israel's King but also as its Saviour, who would grant eternal salvation through spiritual means rather than a political force.

یکشنبه نخل یادآور ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم است. مردم با تکان دادن شاخه‌های خرما از او ستقبال نمودن.

یکشنبه نخل، شروع هفته ی مقدس است، بعضی پیروان مسیح آنرا یکشنبه رنج می‌نامند.

پیروان عیسی مسیح ورود پیروزمندانه عیسی مسیح را به اورشلیم جشن می‌گیرند. ورود عیسی مسیح به اورشیلم درهر چهار انجیل ذکر شده است. عیسی با اینکه محاکمه و مصلوب خواهد شد وارد شهر شد و از سرنوشت خود استقبال کرد تا از قبر برخیزد و ما را از گناه نجات دهد! یکشنبه نخل آغاز هفته مقدس، یادآور آخرین روزهای عیسی مسیح است.

داستان ورود عیسی مسیح  در انجیل متی چنین روایت شده است:

وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم و به دهکدۀ بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آن ها گفت: «به دهکدۀ مقابل بروید. نزدیک دروازۀ آن، الاغی را با کره اش بسته خواهید یافت. آن ها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند به آن ها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آن ها را فوراً بیاورید.» و به این وسیله پیشگویی پیغمبر تمام شد که می فرماید: «به دختر سهیون بگویید: اینک پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهار پایی سوار است و با شکستگی نزد تو می آید.» آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آن ها گفته شده بود انجام دادند. و آن الاغ و کره اش را آوردند و آنگاه لباسهای خود را بر پشت آن ها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود فرش کردند و بعضی، شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که پیش روی می رفتند و آن ها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: «مبارک باد پسر داود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید. خدای متعال او را مبارک سازد.» همین که عیسی داخل اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده ای می پرسیدند: «این شخص کیست؟» جمعیت جواب می دادند: «این عیسی پیامبر است که از ناصرۀ جلیل آمده است.»
متی ۲۱: ۱-۱۱

عهد عتیق کتاب مقدس یکشنبه نخل را در زکریا ۹:۹ پیشگویی کرده است:

ای دختر سهیون شادمانی کن! ای دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور! اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او فروتن و صاحب نجات است و سوار بر کره خری می آید.
زکریا ۹: ۹

شادمانی و خوشحالی مردم برای ورود عیسی مسیح به اورشلیم به این مفهوم نبود که ایشان او را به حیث نجات دهنده خود می‌شناختند بلکه از این سبب به عیسی مسیح خوش آمد گفتند تا بر ضد امپراطوری روم طغیان کند . وقتی مردم دیدن که خواهشات شان برآورده نشد شادمانی‌ها و شادی‌های شان فقط طی چند روز تبدیل شد به عبارت «مصلوبش کن!»

چون پیلاطُس می خواست عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آن ها فریاد کردند: «مصلوبش کن، مصلوبش کن!»
لوقا ۲۳: ۲۰-۲۱

کسانیکه عیسی مسیح را به حیث قهرمان تمجید می‌کردند، در نهایت او را رد کرده و تنها گذاشتند.

ورود پیروزمندانه عیسی مسیح برای ما پیروان مسیح از مفهوم والای بر خور داراست. مسیح پادشاه جلال، پادشاه آرامش، پادشاه عدالت، پادشاه ازلی و ابدی، پادشاه پادشاهان و رئیس پادشاهان جهان، پادشاه متواضع با لباس فقیرانه، سوار بر کره خری وارد شهر شد او با لباس فاخر و رادی پادشاهی نبود او مثل پادشاهان زمینی با زور سر نیزه پیروز نشد، سلاح پیروز عیسی مسیح عشق، محبت، لطف و فدای جان خودش برای ما بود. او سر قوماندان لشکر و سربازان نیست، بلکه پادشاه و سر قوماندان فروتن و خدمت است. او دیگر ممالک را با زور سر نیزه تصرف نه می‌نماید، بلکه بر قلبها و فکرها پیروز می‌شود

پیام او آرامش ابدی در عیسی مسیح خداوند است نه آرامش موقت و زود گذر زمینی

اگر عیسی مسیح وارد قلبهای ما شده است، به یقین بدان که با عشق و آرامش در آن حکومت می‌کند درین صورت مردم دنیا پادشاه واقعی قلبهای ما را می‌توانند ببیند

عزیزان‌، بیایید نگاه ما را به آسمان بدوزیم‌. به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی واقعی ما با مسیح در آنجاست

مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. دربارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زیرا شما مُرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
کولسیان ۳: ۱-۳


Recent Articles