The Lord's Supper

  28 March 2024

Language: Dari

Christ commanded all Christians to eat bread and to drink from the cup in thankful remembrance of him and his death. The Lord’s Supper is a celebration of the presence of God in our midst; bringing us into communion with God and with one another; feeding and nourishing our souls. It also anticipates the day when we will eat and drink with Christ in his Father’s kingdom

خداوند ما عیسی مسیح آمد تا ما را نجات دهد، با ما زندگی کرد و بر روی صلیب قربانی شد تا ما از گناهان خود رهایی یابیم.

عیسی مسیح با شاگردانش در شب آخر جمع شدن.

عیسی مسیح به شاگردان خود گفت (بگیرید و بخورید این بدن من است) سپس جام را گرفت و پس از شکرگزاری به شاگردان داد و گفت: همگی از این بنوشید که این خون من است که اجرای عهد و پیمان نو را تایید می‌کند. و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌شود.

شام خداوند یادآور عهد ما با عیسی مسیح است.

پیروان مسیح دور سفره خدا جمع می‌شوند و نان و شربت می‌خورند و می‌نوشند. با انجام این مراسم حضور خداوند را تجربه می‌کنند و فیض او را دریافت می‌کنند.

به دلیل مشارکت با عیسی مسیح و قدردانی از آنچه عیسی مسیح برای ما انجام داده است، ما پیروان مسیح گاه گاهی این مراسم را انجام می‌دهیم. ایمان داران  به عیسی مسیح، هنگامی که برای عبادت دور هم جمع می‌شوند، از یک تکه نان می‌خورند و از یک پیاله شربت می‌نوشند. این خوردن نان و نوشیدن از پیاله مثل یک سمبول و یا نشانۀ نمک شناسی و یا قدر شناسی کردن از خدا و مشارکت کردن با او و هم در بین خود ما است.

خود عیسی مسیح این مراسم عشای ربانی را برای ما آموخت. عیسی مسیح در آخرین غذای شب که با نزدیکترین شاگردانش داشت شام خداوند را برگزار کرد و پس از آن دستگیر و به صلیب کشیده شد. آن شب پس از غذا، عیسی مسیح مورد خیانت قرار گرفت و دستگیر شد. این غذا در شب عید پسح که یادآور آزادی یهودیان از اسارت فرعون بود تهیه می‌شد. در این مراسم بره قربانی را با نان فطیر می‌خورند. نان فطیر یادآور شبی بود که خداوند قوم بنی اسرائیل را از بردگی فرعون آزاد کرد و از آنجایی که برای خروج از مصر عجله داشتند، نتوانستند که برای رسیدن خمیر انتظار بکشند و نان فطیر را پخته نموده خوردن.

عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت که چگونه باید شام خداوند را انجام دهند. در این شام، عیسی مسیح خداوند در مرکز مراسم بود، نه بره قربانی که برای عید پسح قربانی شده بود. در آن شب عیسی مسیح قرص نانی برداشت و پاره کرد و به شاگردانش داد و گفت:

غذا هنوز تمام نشده بود، که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن من» آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همۀ شما از این بنوشید زیرا این است خون من که اجرای عهد و پیمان نو را تأیید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوۀ تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.»
متی ۲۶: ۲۶-۲۹

در تجلیل مراسم شام خداوند چند معنای مهم نهفته است: شخص پیش از اینکه از نان و شربت شام خداوند را بگیرد اول باید در دل خود بنگرد که آیا گناهی در دلش هست که به حضور خدا اقرار نکرده است؟ بدین معنا که اول خود را بیازماید و بعد از آن نان و شربت شام خداوند را بگیرد. اگر کسی هنوز با خدا یا برادر یا خواهرش صلح نکرده است، ابتدا با آنها صلح کند و بعد از نان و شربت شام خداوند بگیرد.

پطرس رسول در نامۀ اول خود نوشته می‌نماید:

مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر صلیب بُرد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم های اوست که ما شفا یافته ایم.
اول پترس ۲: ۲۴

همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند از زندگی ابدی که عیسی مسیح به آنها می‌دهد بر خوردار خواهند شد.

پیاله شربت شام خداوند نمادی از خون عیسی مسیح است که بر روی صلیب ریخته شد. آب انگور یا آب میوه‌های دیگر که از خرد کردن یا فشار دادن تولید می‌شود، عیسی مسیح نیز به خاطر گناهان ما کوبیده شد. هنگامی که عیسی مسیح بر روی صلیب جان می‌داد، فریاد زد و برای کسانی که او را مصلوب کردند طلب بخشش کرد.

یوحنای رسول نوشته می‌نماید: «اگر در نور بسر می‌بریم همان طور که خدا در نور است. در آن صورت با یکدیگر شراکت داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همۀ گناهان ما پاک می‌سازد.» (١یوحنا ١: ٧)

 معنای دیگری که می‌توانیم از عشای خداوند بگیریم این است که ما مشتاقانه منتظر آمدن عیسی مسیح در آینده هستیم. عیسی مسیح  در عشای ربانی که با شاگردانش داشت، سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: «بدانید که دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید تا آن روز که در ملکوت پدرم با شما تازه آن را بنوشم. » به این ترتیب، عیسی مسیح آمدن خود را دوباره نوید می‌دهد، هنگامی که ما در عشای ربانی شرکت می‌کنیم و مراسم را جشن می‌گیریم، دوباره آمدن عیسی مسیح را می‌بینیم که پادشاهی خود را در سراسر زمین برقرار خواهد کرد.

هنگامی که ما در شام خداوند شرکت می‌کنیم، محبت خود را به یکدیگر تجدید می‌کنیم و متوجه می‌شویم که واقعاً در عیسی مسیح در یک بدن هستیم. ما نان رامی می‌خوریم یعنی قوت و انرژی که از یک خدا که همان عیسی مسیح است در وجود همه ما نشات می‌کند و وقتی شربت را می‌نوشیم احساس می‌کنیم یک خون که همان  خون عیسی مسیح است در بدن همه ما جریان دارد.

« تمام گناهان شما با خون عیسی مسیح شسته و پاک شده است و همه شما بخشیده شده اید. شما نجات یافته اید، با خدا و با برادران و خواهران خود صلح کرده اید.

حالی به تمام دنیا بروید و پیام صلح و آشتی عیسی مسیح را به قوت روح القدس که ‍‍درشما ساکن است به همه برسانید. صلح و سلامتی با شما باشد.»


Recent Articles