Jesus Christ Is the Light of the World

  11 October 2022

Language: Dari

Jesus Christ gives us light , but we must know that there is still darkness around us and it is waiting for us, and the devil invites us to this darkness with all his power. In fact, many of us think that because we are saved and have reached the light, so our old habits and mistakes can no longer take this light from us again. God repeatedly warns us in his word that it is still possible for us to go astray

عیسی مسیح  به شاگردان خود چنین می‌فرماید:

پس بگذارید نور شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.
متی ۵: ۱۶

در جای دیگر عیسی مسیح می‌فرماید: "من نور عالم هستم، هر کس از من پیروی کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد." این بسیار خوش آیند و دل گرم کننده است برای ما پیروان مسیح افغان که او به ما نیز می‌گوید"شما نیز نور عالم هستید"

ما پیروان مسیح توسط   نور خود که عیسی مسیح به ما هدیه داده است، تاریکها را روشن می‌نمایم. ما با حضور و زندگی و حرف‌های خود در قلب تاریکی گناه ، نور نجات و امید و حیات تازه  مسیح را به جهانیان اعلام می‌نماییم

یک شمع می‌تواند  یک منطقه بزرگ را که تاریک باشد روشن نماید. هر یک از ما پیروان مسیح به مانند شمع در مزار، هرات ، کابل، قندهار و ننگرهار در علاقه داری و ولسوالی و شهرهای خود هستیم ، که می‌توانیم با نور خود آنجا را روشن نماییم.

نور می‌تواند راه را به مردم نشان دهد. در تاریکی مردم نمی دانند که به کدام طرف باید بروند، ولی وقتی نور مسیح بر مردم بتابد همه بسوی یگانه راه نجات و راستی رجوع می‌نمایند و صاحب حیات جاودان می‌شوند.

 پیروان حقیقی عیسی مسیح مانند نورهستند. نور در جاییکه روشن می‌شود تاریکی از آنجا فرار می‌نماید. هیچوقت نورو تاریکی در یک جا نمیتوانند با هم باشند. وقتیکه نور روشن می‌شود، تاریکی خود به خود فرار می‌نماید. موجودیت نور در زندگی یک پیروی مسیح  ده حقیقت موجودیت کلام خدا در زندگی ایماندار است. مردمی که با او در تماس اند عملی شدن کلام خدا را هر روز در زندگی او می‌بینند. از این طریق آنها هم می‌توانند این نوررا  دریافت نمایند و زندگی خود را توسط آن نور که نورعیسی مسیح است روشن نمایند  و با ایمان آوردن به عیسی مسیح صاحب زندگی جاودان شوند

ما وشما در جهانی زندگی می‌نماییم که غرق در گناه است. تعداد زیاد مردم از خدا دور هستند و خدا حقیقی را نمی شناسند. این مردم در تاریک مطلق زندگی می‌کنند. عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد که ما باید نور دنیا باشیم. این به این معنی است، که ما پیروان مسیح، راه خدا، و راه نجات را  به دیگران مطابق کتاب مقدس نشان دهیم.

عیسی مسیح در مورد ایمان مسیحی چنین می‌فرماید:  که خواست خدا بود که نور به دنیا بیاید. ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز شان تاریکی را از نور کرده بهتر می‌دانند. آنها  کسانی هستند که مرتکب کارهای بد می‌شوند و از نور نفرت دارند و از آن دوری می‌نمایند که مبادا اعمال شان مورد ملامت واقع شوند. اما شخص نیکوکار به طرف نور می‌اید تا اعمالش در خدا ترسی انجام شود.

خداوند عادل است و محبت زیادی به ما دارد. کلام خداوند می‌‌فرماید : «خدا اینقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد که هر که ایمان بیاورد هلاک نگردد و حیات جاودان یابد»

 عیسی مسیح یکبار برای همیشه جانش را در راه رهایی انسان از گناه قربانی کرد بر روی صلیب، تا هر که به او ‌ایمان آورد از گناه پاک شود و تولدی دوباره بیابد.

شکر گزار هستیم از عیسی مسیح، که ما  توسط نور جاودان او از گناه پاک شدیم و در نور حیات جاودان او صاحب زندگی ابدی شدیم و نجات یافتیم و در نور او قدم می‌گذاریم

خداوند را سپاس بخاطر این هدیه رایگان که در اختیار ما گذاشت  است.

گر چه عیسی مسیح روشنایی و نور را به ما هدیه می‌دهد اما این را خوب باید بدانیم که هنوزهم تاریکی در اطراف ما وجود دارد و انتظار ما را دارد و شیطان با تمام قدرت ما را به سمت این تاریکی دعوت می‌نماید . درواقع خیلی از ما فکر می‌کنیم که چون نجات پیدا یافتیم و به روشنایی رسیده ایم، بنابراین عادات و خطاهای قدیمی ما دیگرنمی تواند این روشنایی را از ما دو باره بگیرد. خداوند مکرراْ درکلام خود به ما هشدار می‌دهد که هنوز هم امکان گمراه شدن ما وجود دارد.

خداوند بارها و بارها در کلام خود به ما یادآوری می‌نماید که هرلحظه در معرض ارتکاب خطا و گناه هستیم بنابراین باید هوشیار و آگاه باشیم . و نباید خود را فریب دهیم  و این فریب این است که: « ما نجات یافته ایم و تاریکی نمی تواند ما را به سمت خود بکشاند  که این گونه طرز دید باعث مغرور شدن ما می‌شود . البته هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند نجات از ما بگیرد. اما بسیاری از چیز‌ها هستند که می‌تواند  موقعیت ما را در این زندگی به خطر بیندازد. باید در عقب شیاطن نرفت و به کلام خدا و روح القدس اش عمل کرد.

نور بودنِ ما، شرطی را همرای خود دارد.«بگذارید نور شما بر مردم بتابد.» اگر نمک، نمکین بودنِ خود را از دست بدهد، نور هم ممکن است تبدیل به تاریکی شود. ممکن است مانند شهری باشیم که در دره‌ای قرار دارد که آنرا مردم نمی بیند . ما باید آن شهری  باشیم که به بلندی ساخته شده و نورآن از بسیار دوردیده شود.  

ما باید طبق اصول عیسی مسیح زندگی کنیم. و از پیرو مسیح بودن خود شرم نکنیم. ده این صورت است که  مردم اعمال نیکوی ما را خواهند دید و خواهد دانستند که این  فیض خداست که ما را تغییر داده است‌؛ مردم زندگی گذشته ما را  دیده بودند وفتیکه در اثر فیض مسیح روشنایی را دریافت نمودیم، مردم این را خواهد دانستند که نور "ما" از "مسیح" است‌، و کارهای ما کارهای او است که ما عملی می‌کنیم. جلال بر عیسی مسیح

 


Recent Articles