The Good News of Christ's Salvation

  2 November 2022

Language: Dari

Jesus Christ came to the world to reveal God to man, to bring man closer to God, and to establish God's kingdom on earth. Man rebelled against God and was not only separated from the Holy God by the wall of sin, but also became powerless. Because God is loving and powerful, he will destroy the wall of sin and change the evil heart of man so that man will have the desire and find the strength to love and obey God

شخص به من گفت: قبل از اینکه پیرو مسیح شوم، فکر می‌کردم خدا را می‌شناسم، ولی در واقع او را نمیشناختم. اما وقتيكه خدا را در عیسی مسیح دیدم توانستم خدا را واقعا بشناسم.

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد وانسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را در زمین پایه گزاری كند. انسان بر ضد خدا عصیان کرد ونه تنها بوسیله دیوار گناه از خدای مقدس جدا شد بلکه ناتوان نیز گردیدند. چون خدا محبت و قدرتمند است، دیوار گناه را از بین برده وقلب شرارت آمیز بشر را تغییر دهد تا اینکه انسان هم تمایل داشته باشد وهم قدرت پیدا کند که خدا را محبت واطاعت نماید.  

خدای مقدس به آدم وحوا فرمود که اگر نافرمانی کنند خواهند مرد. والدین اولیه ما فرمان خدا را اطاعت نکردند وخدا آنان را به مرگ محکوم نمود. ضمن به آنان وعده‌ای نیز داد تا آنان و فرزندان شان بکلی نومید نباشند. شیطان به شکل ماری ظاهر شده وآنها را فریب داده بود وبه همین دلیل خدا به آنان اعلام داشت که نجات دهنده‌ای که از ذریت زن متولد می‌شود توسط شیطان زخمی خواهد شد. این اولین وعده در مورد آمدن عیسی مسیح بود که بوسیله جان دادن بالای صلیب بخاطر گناهکاران و بوسیله قیام خود از مردگان، شیطان را شکست داد. 

اشعیا نبی اعلام داشت

او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد. بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشم چین خاموش می ایستد، دهان خود را باز نکرد. او دستگیر، زندانی و محکوم به مرگ شد. او را بخاطر گناهان مردم کشتند و وقتیکه کشته شد، هیچ کسی اعتنائی نکرد. او را با گناهکاران به خاک سپردند و با ثروتمندان دفن شد، هر چند او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ از زبانش شنیده نشده بود. اما خواستِ خداوند بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تا گناهان دیگران بخشیده شود. به این ترتیب، صاحب فرزندان زیاد شده عمر طولانی می یابد و بوسیلۀ او مرام خداوند حاصل می گردد.
اشعیا ۵۳: ۵-۱۰

این نجات دهنده‌ای که خدا وعده داد، بعنوان قربانی برای گناهان بشر جان خود را فدا خواهد کرد. 

وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت:

روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد.
یوحنا ۱: ۲۹

شب قبل از‌ مصلوب شدنش عیسی به شاگردان خود فرمود که: «خون من ... برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌شود» (متی ۲۶: ۲۸). 

عيسى مسيح با بخشیدن جان خود برای نجات گناهکاران، محبت خدا را نسبت به انسان ظاهر ساخت. بقول پولس رسول:

اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد.
رومیان ۵: ۸

و همچنان. درانجيل يوحنا نوشته شده است:

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
یوحنا ۳: ۱۶

خدا عادل است و گناهکاران را نخواهد بخشید مگر اینکه تاوان گناهان آنان پرداخته شود. هیچکس، حتی پیغامبران، به این اندازه خوب و کامل نیست که بتواند برای گناه تمام مردم و یا حتی برای گناه خودش قربانی شود. خدا براثر رحمت و محبت عظیم خویش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. بوسیله مرگ عيسى، خدا کیفر گناهان تمام کسانی را که به عیسی ایمان می‌اورند پرداخته است. قربانی پسر خدا برای کفارۀ گناهان جهان کافی می‌باشد. به همین دلیل قربانی دیگری مورد نیاز گناهکاران نیست. بنابر این عیسی مسیح بوسیله مرگ داوطلبانه خویش بر روی صلیب، دیوار جدایی بین انسان وخدا را از بین برد و برای گناهکاران این امکان را بوجود آورد که بخشیده شده وبه خدای مقدس نزدیک شوند. عیسی نه فقط بهتر از هر شخص دیگری خدا را معرفی کرد، بلکه بوسیله زندگی مقدس خویش و محبت عمیق خود در مرگ برای ما گناهکاران، اراده و نیت خدا را برای ما اشکار ساخت. 

 


Recent Articles