Christ Is the Way of Truth and Life

  19 September 2022

Language: Dari

Indeed, Jesus was sent by God to the world to testify about this kingdom. God's kingdom was the true kingdom, the only kingdom that would last forever. This is the truth that Jesus came to testify about. Those who are of the truth, i.e. those who support the truth, listen to Jesus and believe in him.

دو هزار سال پیش ملا‌های یهود عیسی مسیح را بجرم اینکه ادعا کرده بود پسر خدا و پادشاه یهود است، دستگیر کردند و برای مصلوب کردن نزد والی اورشلیم که پیلاطس نام داشت ُبردند. در آن زمان رومیان بر یهودیان تسلط داشتند و بر آنها پادشاهی و فرمانروایی می‌کردند. آنها حاضر نبودند که وجود پادشاهی دیگر بخصوص پادشاهی یهودی را قبول کنند.

از طرفی دیگر بر اساس تورات، یهودیان خدا را پادشاه حقیقی خود می‌دانستند. بعلاوه در آن زمان بحث زیاد میان فلاسفه رومی و یونانی وجود داشت که راستی و حقیقت چیست؟

پیلاطُس به او گفت: «پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب داد: «همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود.»
یوحنا ۱۸: ۳۷

پیلاطس به او گفت:« راستی چیست؟» بلی این سوالی است که نزد شاه و گدا موجود است که: راستی چیست؟ جواب این سوال را عیسی مسیح به ما می‌دهد. او می‌فرماید:«من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمیاید»

جواب همیشه همین است عیسی مسیح تنها حقیقت و راستی است و همه حقایق در او نهفته است. تنها وی می‌تواند به انسانها نجات و حیات جاودانی بخشد، به جز عیسی مسیح راه دیگری به سوی آسمان وجود ندارد. دیگر مذاهب و دیگر رهبران مذهبی ممکن است انسانها را متوجه آسمان سازند، لیکن تنها عیسی مسیح می‌تواند آنها را به آنجا هدایت کند.

 خداوند قادر مطلق و راست است و دراو هیچ لکۀ و اثری از دروغ و غلطی وجود ندارد. خدا نمی تواند مخالف ذات خود که راست است عمل نماید. او راست و حقیقت مطلق است. پس می‌توان گفت که خدا سر چشمۀ دروغ نیست بلکه سرچشمۀ راستی است

اما از طرف دیگر ما به این باور داریم که شیطان دروغگو است. ما همیشه می‌گویم که شیطان پدر همۀ دروغگویان است

حضرت داود نبی در یکی از زبور‌های خود به خدا چنین نیایش می‌نماید:

” ای خدا، مرا داوری کن و در دعوای من با قوم بی رحم قضاوت کن. مرا از دست مردم حیله گر و شریر رهایی ده. زیرا تو خدا، پناه گاه من هستی. چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا بخاطر ستم دشمن در غم و ماتم باشم؟ نور و راستی خود را بفرست تا هادی و رهنمای من باشند و مرا به کوه مقدس تو و مسکن‌های تو برسانند.“ (زبور ٤٣)

عیسی مسیح می‌فرماید:

عیسی باز به مردم گفت: «من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.»
یوحنا ۸: ۱۲

حضرت داود در میان پریشانی و بیچاره گی خود به خدا دعا نموده که نور و راستی خود را بفرستد که هادی و رهنمایی او باشد. این نور و راستی خدا که عیسی مسیح بود به زمین آمد تا هادی و رهنمایی همه باشد. هر کس که می‌خواهد در نور و راستی گام بر دارد، این آرزوی او با گام بر داشتن با عیسی مسیح می‌تواند عملی شود. عیسی مسیح راستی و حقیقی است که می‌تواند ما را از گناه آزاد سازد و در مسیر راستی هدایت نماید، زیرا گناه زاییدۀ دروغ است

به راستی نیز عیسی از سوی خدا به جهان فرستاده شد تا در مورد این ملکوت شهادت دهد. ملکوت خدا ملکوتی حقیقی بود، تنها ملکوتی که تا به ابد دوام خواهد داشت. این همان راستی است که عیسی آمد تا در مورد آن شهادت دهد. کسانی که از راستی هستند، یعنی کسانی که طرفدار راستی می‌‌باشند، به عیسی گوش فرا داده، به او ایمان می‌‌آورند

تمامی گناهان ما و هر کار اشتباهی که تا به حال انجام داده ایم، عیسی مسیح به جای ما جان داد تا بخشیده شویم و تما گناه‌های ما را از زندگی ما کاملا پاک نمود. 

 این همان چیزی است که عیسی مسیح برای ما می‌خواهد.

عیسی مسیح کسی است که معنا و هدف را برای زندگی ما به ارمغان آورده است و گفته است که حقیقت راستین است و زندگی است و تحقق راستی و حقیقت در رابطه با خدا از طریق او پیدا می‌شود.Recent Articles