Freedom in Christ

  11 October 2015

Language: Dari

O Creator of this world, you are the infinite light in your eternal power, O merciful God, now free me from the bondage of Satan, have mercy on me again, O King of kings, my Lord Jesus, O one God, ask me ...

    ای خالق این جهان، تویی نور بی کران

قدرت تو جاودان، ای ایزد مهربان

اکنون آزادم نما از اسارت شیطان

بر من ترحم فرما باز هم ای شاه شاهان

ای خداوندم عیسی، ای خداوند یکتا

مرا از خواهش جسم به یکباره کن رها

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود، به جمعیت مردم که در عبادتگاه جمع شده بودند، فرمود:« روح خداوند برمن است، اومرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم» (انجیل لوقا۴:‏۱۸)

انسان‌ها همیشه به ‌دنبال آزادی هستد اما بعضی افراد آزادی را در جاهای نادرست جستجو می‌‌نمایند. بعضی فکر می‌‌کنن که اگردور ازخانواده باشند وهر طور که دلشان خواست، زندگی کنند، آزاد خواهد بودند. عده‌ای دیگر فکر می‌‌کنند که اگر مملکت خود را تغییر دهند، به آزادی دست خواهند یافت. بعضی نیز به این باورهستند که اگر حکومت تغییر کند، عدالت اجتماعی و آزادی، فراهم خواهد شد. اما تاریخ بشر و تجربه افراد این را نشان داد است که هیچ ‌یک از اینها باعث آزادی راستین انسان نه شده است.

آزادی واقعی امری است درونی. ما باید از درون آزاد باشیم این به این معنی است که ما باید آزاد از اسارت گناه، از خواسته‌های نفـْس، ازپریشانی‌ها، از کینه و دشمنی و حسادت آزاد شویم. اگر ازاین آزادی‌ برخوردار شویم، درهر شرایطی و درهر جای دنیا احساس آزادی خواهیم کرد.

پولس، رسول عیسی مسیح آزادی را که با زندگی نو بدست می‌اوریم پر جلال می‌خواند و می‌فرماید هر چه در راه خداوند زیاد تر پیش برویم، از این آزادی‌های که او می‌بخشد، بیشتر برخوردار خواهیم شد.

عیسی مسیح جان خود را داد تا ما از قدرت و مجازات گناه و نتایج او آزاد باشیم، عیسی مسیح تمام بد نامی و تقصیرتمام خطا‌های ما را که انجام داده بودیم به خود گرفت و ما را از مجازات آن آزاد نمود. در حقیقت ما با زندگی نو از مجازات گناه آزاد می‌شویم و زندگی نو را

تجربه می‌کنیم. به سبب گناه و نافرمانی از خدا ما به مرگ محکوم بودیم، ولی مسیح به جای ما مُرد، ما با قبول نمودن او به عنوان نجات دهنده خود از محکومیت مرگ آزاد شدیم.

عیسی مسیح بر شیطان پیروز شد و گناه که، ما را در محاصره خود قرار داده بود، او این محاصره را شکستاند و ما را از چنگ شیطان آزاد نمود. مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم و تا با آزادی خداوند خالق خود را محبت و خدمت کنیم. پس لازم است که ما این آزادی گرانبها را حفظ کرده انکشاف دهیم و دیگر بار خود را گرفتار یوغ بندگی گناه نه نماییم.

من بسیار پیروهای مسیح را ملاقات نمودم، وقتیکه خداوند به آنها در عیسی مسیح زندگی نو را بخشید، آنها از عادت‌های زشت که داشتند آزاد شدن، ولی یک تعداد دیگر بسیار وقت ضرورت داشتند که از این عادت‌های زشت که داشتند آزاد شوند.

اگر بعضی دوستان هنوز هم در کشمکش با عادت‌های خراب خود هستند، از تلاش و کوشش دست بر دار نه شوند. وقتی شیطان شما را وسوسه می‌نماید، با ایمان به پیروزی و قوتی که مسیح توسط روح خود به ما می‌بخشد تکیه نماید. اگر با تمام دل باور داشته باشید که خدا به شما کمک می‌کند، شما می‌توانید که این قوت را پیدا نماید که خود را از عادت‌های ناپسند آزاد نمایید.

مسیح ما را از ترس مجازات گناه، ازترس روزی باز پرس، از ترس مرگ آزاد نمود. زیرا ما با مسیح حیات جاویدان می‌داشته باشیم، ترس برای ما بی معنی و بی مفهوم می‌شود، چون زندگی ما تحت مراقبت او است . اگر خدا با ما باشد هیچ کس به ضد ما بوده نه می‌تواند. چون عیسی مسیح همیشه و درهمه جا با ما می‌باشد. عیسی مسیح خودش به ما وعده داده که او هیچ وقت ما را تنها نه می‌گذارد. به اطمینان گفته می‌توانیم که خدا مددگار ما است ما از چه ترس داشته باشیم؟ انسان چه کرده می‌تواند در مقابل ما، ده صورتیکه خدا با ما است. عیسی مسیح همیشه با ما است و هیچ واقعۀ بدون اجازه او در زندگی ما اتفاق نمی افتد. عیسی مسیح در زندگی نو ما را از اشتباه و سر گردانی آزاد می‌نماید.

عیسی مسیح ما را از قوانین خشک شریعت آزاد نمود و زیر فیض خود قرار داد. تقریباْ سه هزار پیش، خدا با قوم یهود یک پیمان عقد نمود . موسی مفاد ای پیمانه که از خدا دریافت کرده بود او را به قوم خود داد. اما مردم در پیروی نمودن از شریعتی که به موسی نبی نازل شد ناکام شدند.

هرکسی که قربانی عیسی مسیح را به حیث تاوان گناهان خود قبول نماید، از مجازات گناه نجات پیدا می‌کند. کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد، او با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت خود از خدا اطاعت می‌کند و او را دوست می‌داشته باشد. دیگر شریعت او را مجبور نمی نماید که مطیع و فرمانبردار خدا باشد، بلکه او از دل و به خواست خود، خدا را محبت می‌کند و فرمانبردار او می‌باشد.

وقت که ما زندگی نو را آغاز می‌نماییم از آزادی عالی بر خور دار می‌شویم. اما باز هم آزادی کامل را به سبب گناۀ که در دنیا وجود دارد نصیب نمی شویم. ولی زمانیکه عیسی مسیح در این دنیا دو باره بیاید، آن وقت است که فرزندان خدا معنی آزادی واقعی را و یا کمال آزادی را می‌توانند که درک نموده وبچشند. عیسی مسیح زندگی ما را به کمال می‌رساند تا مثل او کامل شویم. او ما را به خانه آسمانی خواهد بُرد و بلاخره، دنیا را از گناه آزاد خواهد نمود.

عیسی مسیح اشک‌ها را از چشم‌ها پاک خواهد نمود و ما را از گریه و رنج و غم آزاد می‌کند. ولی تا آمدن عیسی مسیح، ما با شیطان در جنگ و کشمکش هستیم، وسوسه و ازمایش‌ها ممکن ما را ضعیف نماید . ولی ما نباید بگذاریم که آزادی ما گرفته شود.

البته این آزادی و زندگی نو به کوشش شخصی ما به دست نیامده است بلکه به قدرت فیض عیسی مسیح است که به ما زندگی نو و این آزادی‌ها را بخشیده شده است.

در مسیح ما به زندگی جدید و ابدی و آزادی بی نظیر دست یافتیم. به ما است که ارزش او را بدانیم و در تمام ساحات زندگی خود از او برخور دار شویم.

Recent Articles