Radio Voice Of Life

  11 October 2015

Language: Dari

Broadcasting time for Sound of Life (Sadaye Zindagi) radio programems: You can tune in to these programmes at 7am every day and at 7:30 pm every night

وقت نشر برنامه های رادیو صدای زندگی:

شما میتوانید برنامه های رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت هفت صبح روی موج کوتاه ۴۹ متربند، برابر با ۶۱۲۵ کیلوهیرتز و هر شب ساعت هفت و سی دقیقه شب، روی موج کوتاه ۳۱ متر بند، برابر ۹۴۴۵ کیلوهیرتز در افغانستان بشنوید. شما میتوانید برنامه های رادیو صدای زندگی را همه روزه، بیست و چهار ساعت از طریق انترنیت بشنوید.

رادیو صدای زندگی

Afghan Christian radio broadcast times

In Afghanistan you can listen to Radio Sadaye Zindagi every morning at 7:00 am on the 49 meter band (6125 kHz) and every evening at 7:30 pm on the 31 meter band 9445 kHz

You can listen to the programs of Radio Sadaye Zindagi twenty-four hours every day on the internet

Radio Sadaye Zindagi

Recent Articles