ولې خدای ستونزه لري او ستونزې زموږ په ژوند کې راځي؟ لومړۍ برخه.

  ۳۱ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ