د غور لړۍ

د غور لړۍ

ایا تاسو کله هم حیران یاست؟ خدای څوک دی او هغه زموږ لپاره څه وکړل؟ موږ دا فلم له الهامي فلمونو څخه پښتو (د کابلی پښتو) ته ډب کړی دئ.

برنامې