د عیسی څرګندونې

د عیسی څرګندونې

  وروستی: ۲۶ اګست ۲۰۱۹

Stories and parables that Jesus told, as well as stories of people that meet Jesus - presented in short videos;

برنامې