آدم او حوا - خدای ښه او پاک دی. انسان کامل جوړ کړ.

  ۲۹ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ