نگاهی گذرا به انجیل یوحنا

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۹

  انجیل یوحنا، کتاب چهارم در عهد جدید کتاب مقدس ما پیروان عیسی مسیح میباشد.
انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است.
بعضی خوانندگان کتاب مقدس، انجیل یوحنا را حقیقتاً بسیار دوست دارند.
اما تجربه شخصی من از مطالعه کتاب مقدس این است که بعضاً در فهمیدن بعضی قسمت های انجیل یوحنا با مشکلات روبرو شده ام.
اما شکل گفتاری انجیل متی، مرقس و لوقا اکثراً ساده و بسیار مستقیم است.
همچنان متن های اناجیل متی، مرقس و لوقا پُر از قصه ها و ضرب المثل های عوامگرایانه است
که عیسی مسیح برای بیان مقاصدش به مردم به کار گرفته است.
وقتیکه هر جوینده حقیقت این اناجیل را می خواند می تواند داستان ها و ضرب المثل ها را که عیسی مسیح بیان کرده است درک کرده آن را سرمشق زندگی خود قرار داده به پیروی کردن از عیسی مسیح آغاز کند.
متی، مرقس و لوقا ما را به ملکوت و یا پادشاهی خدا رهنمایی می کند و به ما می گوید که ما
چطور می توانیم زندگی خود را مطابق به اساسات و اصول ملکوت خدا به پیش ببریم.
انجیل یوحنا از متی، مرقس و لوقا فرق دارد. یوحنا از ضرب المثل ها زیاد کار نمی گیرد بلکه در
عوض از استعاره ها و تصاویر استفاده می کند.
مقصد یوحنا از به کار گرفتن این استعاره ها و تصاویر شناساندن حقیقت عیسی مسیح است که او حقیقتاً کی است.
اما درک بعضی این تصاویر برای مردم
عام مشکل تر است. یوحنا ما را به ملکوت خدا رهنمایی نمی کند بلکه ما را دعوت می کند
که به خود عیسی مسیح دقت کنیم. یوحنا ما را دعوت نمی کند که از عیسی مسیح پیروی کنیم تا صاحب زندگی
شویم، بلکه ما را دعوت می کند که به او ایمان بیاوریم و با ایمان آوردن به او زندگی کامل را نصیب
شویم. پس به این اساس گفته می توانیم که انجیل یوحنا از اناجیل متی، مرقس و لوقا فرق دارد.
انجیل یوحنا زیاد روحانی و فلسفی است. انجیل یوحنا را ما نمی توانیم با در نظر داشت اینکه داستان
زندگی عیسی مسیح است بخوانیم، بلکه باید آن را به حیث تفسیر زندگی عیسی مسیح در نظر گرفته
مطالعه کنیم. به خواندن انجیل یوحنا ما نباید زیاد به این دقت کنیم که عیسی مسیح چه کرد، بلکه
زیاد تر به این دقت کنیم که او چرا کرد. ( غفوری)

مقاله‌های اخیرا