نور مسیح

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۹

    عیسی مسیح نور جهان است اگر ما از او پیروی کنیم و در نور مسیح راه برویم آنوقت ما نیز منعکس کننده نور او خواهیم بود. عیسی مسیح در یکی از صحبت های خود که در انجیل شریف هم است به شاگردان خود میگوید که: » شما نور دنیا هستید . نمیتوانیم شهری که درکوه ساخته شده آن را پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی نماید که آنرا زیر سرپوش بگذارد. بلکه آنرا در چراغدان میگذارد تا به تمام اهل خانه نور بدهد. پس بگذارید که نور شما دربرابر مردم بتابد. تا کار های نیک شما را ببینند تا پدر آسمانی شما را تمجید کنند.» ما این را میدانیم که جهان ما گناه الود است. علت آن این است که یک تعداد مردم  از خدا دور هستند. از این لحاظ در تاریکی بسر می برند.
عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که ما باید»نور دنیا باشیم». این به این مفهوم است، که ما پیروان مسیح راه خدا  و راه نجات را  به دیگران نشان دهیم. ما باید در گفتار و کردارخود سرمشق برای دیگران باشیم. همان طوریکه نور از تاریکی تفاوت دارد، عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که رفتار و گفتار ما باید از دیگران تفاوت داشته باشد. درجای دیگر عیسی مسیح معنی نور را  زیاد تر تشریع می نماید او میفرماید: «حکم باز خواست این است که نور به دنیا آمد. ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز شان تاریکی را  از نور کرده بهتر دانستند. زیرا کسانی که مرتکب کارهای شرارت آمیز میشوند از نور نفرت دارند و از آن دوری می نمایند که مبادا اعمال شان مورد ملامت واقع شوند. اما شخص نیکوکار به طرف نور میاید تا اعمالش در خدا ترسی انجام شود.»
عیسی مسیح، پیروان حقیقی خدای قادر مطلق را به نور تشبه میکند. نور در جایکه روشن می شود تاریکی از بین می برد. زندگی یک پیروی مسیح  در حقیقت موجودیت کلام خدا در زندگی ایمان دار است. افرادیکه که با او در تماس هستند عملی شدن کلام خدا را هر روز در زندگی او می بینند. از این طریق آنها هم می توانند این نور را دریافت کنند و زندگی خود را توسط او روشن نمایند.
عیسی مسیح میفرماید: «من نور عالم هستم ، هر کس از من پیروی کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد.» این بسیار خبرخوش آیند و دل گرم کننده است برای ما پیرو های مسیح که او به ما نیز میفرماید که : «شما نیز نور عالم هستید» آیا ما به  عنوان نور عالم  به خود می بینیم؟
نور تاریکها را روشن می نماید. ما نیز باید با حضور و زندگی و حرف های خود در قلب تاریکی گناه ، نور نجات، امید و حیات تازه را وشن نماییم.
یک شمع کوچک میتواند یک محل برزگ که  تاریک باشد روشن نماید. هر یک از پیروان مسیح به مانند شمع کوچک در ده، علاقه داری، ولسوالی و شهر خود هستیم که میتوانیم با نور خود آنجا را روشن نماییم.
نور میتواند  راه را به مردم نشان دهد. در تاریکی مردم نمی دانند که  به کدام طرف باید بروند، ولی وقتی نور مسیح بر مردم بتابد همه بسوی یگانه راه نجات و راستی عیسی مسیح قدم میگذارند.
نور خود را مخفی نه نماییم ، بگذاریم که دیگران کار خدا را  در ما  مشاهده نمایند. شهادت زندگی خود را  به دیگران بگوییم ، دعا های را که خدا جواب داده به دیگران بگوییم تا بوسیله همه اینها پدر آسمانی ما  جلال یابد و همه دنیا ، خالق جهان را بپرستند.
به امید این که بتوانیم حقیقتاً نور دنیا باشیم.

مقاله‌های اخیرا