مژده عیسی به‌ دنیا آمد

  ۱۱ دِسامبر ۲۰۱۳

مژده عیسی به‌ دنیا آمد، مژده منجی بشر آمد
اینک خدا با ما بُوَد، مژدة روح‌القدس آمد
در شهر داود مسیحا را، آن خداوند کبریا را
بین چگونه تولد شده، منور ساخته قلب ما را
طفلی در قنداق پیچیده بین، در آخور او را خوابیده بین
نور عالم هویدا شده، کلمه را مجسم ببین
این روز خوش از ایزد بُوَد، عیسی هدیة پدر بُوَد
او وعده داد و کرده وفا، زندگی ما از او بُوَد
خدا را بر سما و بر زمین، سلامتی باد و بیش از این
در میان ما رضامندی، بُوَد هم در اعلی‌علیین

مقاله‌های اخیرا