مژده

  ۱۱ دِسامبر ۲۰۱۳

مژده دادند فرشتگان
عيسي آمد به جهان
تا بر دارد گناهان
   خوشي نمايد
در شهر بيت الحم
 تولد شد از مريم
دستها بگيريد با هم
خوشي نمايد
پا گذاشت او به دنيا
گر چه خالق دنياست
بهر ما شد او فدا
إيمان آوريد
عيسي است نور خدا
آزاد سازد إز گناه
رسانيد اين مژده را
خوشي نماييد
راه و راستي و حيات
 داده است ما را نجات
سلامتي و نشاط
خوشي نماييد
( ر.ج )

مقاله‌های اخیرا