مجلۀ حقیقت

  ۲۰ مارس ۲۰۱۸

از بهاران کِی شود سَرسبز سنگ؟
خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگ رنگ
سالها تو سنگ بودی دل‌خراش
آزمون را یک زمانی خاک باش

مقاله‌های اخیرا