مجلۀ حقیقت

  ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۳

عالم از روزنه چشم تو زیباست مسیح
عشق در لوح کلام تو هویداست مسیح
ناله گر از تن بیمار برآید به فلک
دستگیری ز سرای تو مهیاست مسیح
هر کسی گرچه پرستد به سراپرده فلک
جز به نام تو در این گنبد میناست مسیح
نقش گیتی زتو حک کرده خودش را به فلک
خالق جمله جهان شوکت میناست مسیح
طاقت هیچ صنم نیست برآورد تماشای فلک
طاعت نام پدر در تو چه پیداست مسیح
این همه گفتم و دیدم ز تو اسرار فلک
تا نگویم تو مسیحی همه بی جاست مسیح

                          (سپهر نافذی)

مقاله‌های اخیرا