مجلۀ حقیقت

  ۱۹ مارس ۲۰۱۹

هر روز تان نوروز
نوروز تان پیروز
دنیا را برای تان
شاد شاد
شادی را برای تان
دنیا دنیا
تمنا می نماییم

مقاله‌های اخیرا