دعای یک پیرو مسیح

  ۹ اُکتُبر ۲۰۱۷

خداوندا ! از تو برای نجات وتولد دوباره ام سپاسگذارم و دعا می کنم نور و ملکوتت پیوسته در زندگی من باشدد دعا می کنم برای آنانی که ملکوت تو را نشناخته اند و از تو می خواهم تا عیسی مسیح را وسیلده ندجدات آنها قرار دهی به ما بیاموز تا بتوانیم اراده تو را درک کنیم و طبق اراده تو رفتار کنیم همانگونه که تو فرموده ای حتدی ایمانداران از شر و بلا آسوده نیستند و پیوسته مورد آزمایشند، به ما توانایی ده تا طبق اراده تو سربدلدتدد شویم و نام تو را جلال دهیم ای عیسی مسیح که نجات ایمانداران بوسیله تو تهیه شد دلهای ما را از محبت و ایمان حقیقی پرکن و راههای زندگی ما را در تمام مراحل آن روشن نما زیرا تنها راه نجات ما تو هستی پیوسته پیوند و ایمان ما را محکم تر کن و از طریق روح القدس عطایای خود را به ما نشان بده تا در ایدن راه گمراه نشویم خداوندا دعا می کنم برای آنهایی که نیازمند حضور تو هستند، آنهایی که در سختی، رنج، مدریضدی و تباهی به سر می برند دعا می کنم تا خود را به آنها نشان دهی و نور ایمان را در دلهای آنها بتابانی چدون هیچ نوری به زیبایی و جلال نور تو نیست نور تو ابدیت است مرحم همه دردها و امدیدد تدمدام ندا امیدیهاست تو با حضور خود در زندگی من در های تازه را باز کردی و یاس و سرگردانی مرا به امید تبدیل کدردی سپاسگزارم از حضورت عیسی مسیح

مقاله‌های اخیرا