خدایا شکرت

  ۲۱ آوریل ۲۰۱۹

توکل بر خدايت کن، کفايت ميکند حتماً
اگر خالص شوي با او، صدايت ميکند حتماً
اگر بيهوده رنجيدي، از اين دنياي بي رحمي
به درگاهش قناعت کن، عنايت ميکند حتماً
دلت درمانده ميميرد، اگر غافل شوي از او
به هر وقتي صدايش کن، حمايت ميکند حتماً
خطا گر ميروي گاهي، به خلوت توبه کن با او
گناهت ساده ميبخشد، رهايت ميکند حتماً
به لطفش شک نکن گاهي، اگر دنيا حقيرت کرد
اگر غمگين اگر شادي، خدايي را پرستش کن
که هر دم بهترينها را، عطايت ميکند حتماً

مقاله‌های اخیرا