ای پدرم

  ۶ اُکتُبر ۲۰۱۳

آسمانی یافتم نام تو را ای پدرم
گفت عیسی با من تا به ابد
نام قدوس تو رامن متبارک خوانم ای پدرم
و بیاید ملکوتت با من هرلحظه
زندگی ها بکنم من به صفایت پدرم
با اراده بودن کار تواست
آسمان و چه زمین جای تو است ای پدرم
توکفاف دلمی هر لحظه تا به ابد
نان شبهای منو سفره من خان تواست ای پدرم
نا توانم من قرضم تو ببخش
من که باشم که نبخشم به کسی ای پدرم
دور باطل ز شریر است رها کن تو مرا
آزمون گرنکنی من به فدایت پدرم
ملکوتت،ملکوت دلم است
قدرتت تا به ابد جاه وجلالت پدرم

مقاله‌های اخیرا