گواهی مسیحیان افغان

گواهی مسیحیان افغان

  اخیرا: ۲۶ مارس ۲۰۲۴

سوءتفاهم‌های زیادی در مورد مسیحیان افغان در بین افغانها وجود دارد. برخی از افغانها فکر می‌کنند ما به خاطر آمدن به غرب یا ماندن در غرب مسیحی شده ایم. دو واقعیت انکار ناپذیر اینست که اکثر مسیحیان افغان مانند من در افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه مسیحی شده اند یعنی کسی خبرخوش عیسای مسیح را با ما شریک ساخت و ما کتاب مقدس را به زبان خود خواندیم و به عیسای مسیح منحیث خداوندگار و نجات دهنده خود ایمان آوردیم. هر مسیحی افغان داستان زندگی مشخص به خود را دارد که بر واقعیت استوار بوده و کار خدا را در زندگی ما نشان می‌دهد. قابل یادآوری است که کار و فیض خدا در زندگی ما تا که زنده هستیم جریان دارد.

برنامه‌ها