گمشده

  ۲۸ دقیقه

  ۸ ژوئیه ۲۰۲۱

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که درچار راهی قرار گیرید و ندانید کدام راه را انتخاب کنید؟ درمیان این همه کشمکشش دنیا، وضعیت ما انسانها همین شکل است. ما اکثرا نمیدانیم به کجا روان هستیم. چنین به نظر می‌خورد که بین روح و جان ما شکستگی به وجود آمده وما نمی‌توانیم صدای قلب خود را بشنویم و به درستی منطق با حکمتی که خداوند به ما می‌دهد ارتباط برقرار کنیم.

دانلود