کوک یا بخیه خطا خورده

  ۱ ساعت

  ۱۶ آوریل ۲۰۲۱

بعضی وقتها، لعنت دیگران یا دشنام دادن به دیگران به عادت ما تبدیل می‌شود. منحیث پیروان عیسای مسیح وقتی تحقیر شده یا شکنجه می‌شویم، به ساده گی اتفاق می‌افتد که قهر و عصبانی شده و مانند زنده گی قبل از ایمان به عیسای مسیح رفتار کنیم. درس و زندگی عیسای مسیح به ما می‌گوید که دیگران را لعنت نکرده و در عوض دیگران را برکت بدهیم. بخشیدن دیگران کار یا عمل ساده نیست. بخشیدن دیگران شاید بر ضد عادتهای همیشه گی ما باشد اما وقتی ما بخشیدن دیگران را در زنده گی تمرین می‌کنیم، ما عیسای مسیح را حقیقتن در گفتار و کردار پیروی می‌کنیم. ما انتخاب می‌کنیم که دیگران را ببخشیم تا خود ما بخشیده شویم.

دانلود