کلیسای افغانی و فرهنگ مسیحی

  ۲۴ آوریل ۲۰۲۴

آیا ما به حیث کلیسای افغان فرهنگ مسیحی خود را داشته باشیم؟

ما ایمان داران مسیحی افغان، با وجودیکه افغان هستیم، ما ملت برگزیده و یا انتخاب شدۀ خدا و قومی هستیم که به خدا تعلق داریم. قبلاً ، ما از رحمت خدا محروم بودیم، اما فعلاً رحمت خدا شامل حال ماست.

ما چطور می‌توانیم به حیث کلیسای افغانی برای خود رسم و رواج مسیحی را در کلیسای خود انکشاف دهیم؟ ما به حیث پیروانی عیسی مسیح، مخالف رسم و رواج خود نیستیم.

ما به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است که بیاموزیم که از رسم و رواج خوب خود استفاده کنیم و حتی اونا را صیقل کرده بهترنماییم. عیسی مسیح چنین کار را می‌کرد.

ما از عیسی مسیح پیروی می‌کنیم و مسیحی هستیم. ما یک معیار معین و مشخص داریم که می‌توانیم به آن قابل قبول بودن رسم و رواج خود را  معین نماییم. این معیار و یا وسیلۀ سنجش کردن «راه عیسی مسیح» است. وقتیکه آن بخش‌های رسم و رواج ما مخالف راه عیسی مسیح باشد، ما نمی توانیم که از آن رسم و رواج پیروی نماییم.

وقتیکه ما به عیسی مسیح ایمان آورده پیروی او شدیم، بعد از آن با صلاحیت ترین و با اختیار ترین مقام در هر بخش زندگی ما عیسی مسیح است. در زندگی شخصی و فامیلی ما، در اجتماع  و مناسبات ما با اقارب و قوم ما، با دوستان و عزیزان ما و خلاصه ده تمام تار و پود زندگی ما عیسی مسیح حکمروایی  می‌نماید.

یک پیروی عیسی مسیح باید بیاموزد که زندگی پاک و مقدس داشته باشد. فرق نمی نماید که او در چه گونه رسم و رواج و یا در میان چگونه مردم و یا مملکت زندگی می‌نماید.

 ما مسیحیان افغان که در جامعۀ افغانی ما زندگی می‌کنیم، لازم است که زندگی پاک از رشوت خوری، دروغگویی، فساد اخلاقی، قمار، انتقام جویی، دشمنی و ... داشته باشیم. مسیحیانی که در جامعۀ غرب مثل اروپا و امریکا زندگی می‌نمایند باید زندگی پاک از کثافت کاری‌های جنسی، بی بند و باری، شرابخوری، بی پروایی به فامیل و ازدواج داشته باشند .

ایمان داران به عیسی مسیح اگر در افغانستان زندگی می‌نمایند و یا هم اگر در اروپا و یا امریکا و یا چین و جاپان باید زندگی پاک و مقدس داشته باشند. کلام خدا به هر یک ما ایمان داران به عیسی مسیح که به هر قوم و رسم و رواج که تعلق داریم می‌فرماید:

و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی، خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمائید. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم برگزیدۀ خدا هستید. زمانی شما از رحمت خدا کاملاً بی خبر بودید، اما اکنون رحمت او از شماست!
اول پترس ۲: ۹-۱۰

ما ایمان داران مسیحی افغان، با وجودیکه افغان هستیم، ما ملت برگزیده و یا انتخاب شدۀ خدا و قومی هستیم که به خدا تعلق داریم. قبلاً ، ما از رحمت خدا محروم بودیم، اما فعلاً رحمت خدا شامل حال ماست.

 ما این امتیازات فوق العاده را با وجود افغان بودن خود زمانی نصیب شدیم که عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود قبول نمودیم و او را اختیار دار تمام بخش‌های زندگی خود نمودیم.

 بسیار مردم برای اینکه خود را نمایش دهند که به کدام مملکت و یا کدام حزب تعلق دارن، بیرق و یا نشان آنرا  در یخن کرتی خود نصب می‌نمایند، یا بعضی مردم بری اینکه خود نشان بدهند که بسیار مذهبی و روحانی هستند، لباس‌های مخصوص می‌پوشند .

بعضی کسانیکه به نام مسیحی هستند آنها هم صلیب را به گردن می‌اندازند تا نشان دهند که مسیحی هستند. اما پیروان حقیقی عیسی مسیح به این چیزهای ظاهری و ساختگی باور ندارند و ایمان دار بودن خود را به ای چیزهای ظاهری نشان نمی دهند

پیروان حقیقی عیسی مسیح یک نشانۀ فوق العاده دارند که برای هر کس مشهود می‌شود که آنها مسیحی هستند. این نشانه محبت است. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: «یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشته ام شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.» (یوحنا ١٣: ٣۴ ­ ٣٥)

‍ یکی از رسم رواج‌های بسیار خوب ما مهمان نوازی است.

 ما افغان‌ها به مهمان نوازی شهرت داریم. مهمان نوازی یک رسم و رواج بسیار خوب و خدا پسندانه است. ما به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است که مهمان نوازی را بصورت کل و هم مهمان نوازی بیگانه‌ها را در کلیسای خود رشد بدهیم و جز از رسم و رواج خود نماییم.

ما پیروان مسیح افغان یک مطلب مهم دیگر را که باید جز از رسم و رواج مسیحی خود نماییم، او برکت دادن و یا خدمت کردن به کسانی است که با ما دشمنی می‌نمایند.

کلام خدا می‌فرماید «برکت خدا برای آنانی که به شما جفا می‌رسانند بخواهید، برای آنها طلب برکت کنید نه لعنت.» (رومیان ١٢: ١۴)

واقعاً این برای ما افغان‌ها مشکل است. اما این را لازم است که خوب درک نماییم که ما ایمان دارن به عیسی مسیح هستیم

‍ ما پیروان عیسی مسیح به نقش قدم‌های عیسی مسیح راه می‌رویم و به کسانیکه به ما بدی می‌نمایند خوبی کنیم.

 درانجیل مقدس نوشته شده است: «به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. متوجه باشید که تمام کار‌های شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شما است با همۀ مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچوجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید. زیرا نوشته شده است: «خداوند می‌گوید: من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد.» «بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده. . . . مغلوب بدی نشوید، بلک بدی را با خوبی مغلوب سازید.» (رومیان ١٢: ١٧ ­ ٢١)

ما به حیث پیروان مسیح وقتیکه اذیت و آزار می‌بینیم، ما نباید کسانیکه ما را اذیت  می‌نمایند آنها را لعنت کنیم، برعکس برای آنها از خدا برکت بخواهیم. این را لازم است که جز از رسم و رواج کلیسای خود نماییم.

رسم و رواج ما مثل مهمان نوازی آنرا در رسم و رواج کلیسایی خود انکشاف دهیم. باید از رسم و رواجی که با تعالیم عیسی مسیح در تضاد است، صرف نظر کرد و به جای آن، باید به راه و تعالیمی که عیسی مسیح ارائه می‌‌دهد،‍پایبند بود.به عنوان پیروان عیسی مسیح، ما باید از رواج و رسم‌های مسیحیت در زندگی ‌ما بهره‌ مند شویم و این اصول را در روابط ما با دیگران و در تصمیم ‌گیری‌های روزمره‌ ما به کار بگیریم.

 


مقاله‌های اخیرا