کلام خدا برای شما

کلام خدا برای شما

  اخیرا: ۱۵ مه ۲۰۲۰

توضیح کلام خداوند به زبان ساده برای شما.

برنامه‌ها