کتاب خواندن باعث تقویت روابط می‌گردد.

  ۲۸ دقیقه

  ۲۸ اُکتُبر ۲۰۲۰

کتاب می‌تواند بهترین دوست ما باشد. کتاب خواندن هوش و ذکاوت را تیز وبهتر تر می‌سازد ، ما را با ایده‌های جدید معرفی می‌کند ، جهان بینی و اعتقادات ماراوسیع می‌گردان و مهارت مارا در ابراز وصحبت بهبود می‌بخشد.

دانلود