چون پیرو مسیح شده‌ام فامیلم برضدم شده چی کنم؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خداوند را شکر گزاریم که دوستان عزیز ما بعد از شنیدن پیام خوش و نجات بخش، به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اند ولی مشکلاتی برای شان از جانب دوستان و اقارب شان ایجاد گردیده که چه باید بکنند؟ امکان دارد این سوال از جانب دوستان دیگر نیز مطرح گردد. یعنی کسانی که نتوانند با ما تماس بگیرند ولی همین مشکل را داشته باشند. پس بخاطر آنکه بتوانیم پاسخی مناسبی برای این دوستان عزیز ارائه کنیم بیائید به نمونۀ خوبی که آنرا در کتاب مقدس می‌‌توانیم بیابیم، مراجعه نمائیم.

در انجیل مرقُس فصل چهارم آیات 35 تا 41 چنین می‌‌خوانیم :  ۳۵ غروب آن روز، عیسی به شاگردانش فرمود: “به کناره دیگر دریاچه برویم .”  ۳۶ پس آن عده ای را که در ساحل گرد آمده بودند، روانه کردند و با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود، به راه افتادند. البته عده ای نیز با قایقهای دیگر همراهشان رفتند.  ۳۷ چیزی نگذشت که طوفانی شدید در گرفت . امواج سهمگین ، قایق را آنچنان در هم می‌‌کوبید که نزدیک بود از آب پر شده ، غرق شود.  ۳۸ اما عیسی در انتهای قایق آسوده خاطر، سر را بر بالشی گذاشته و خوابیده بود. شاگردان سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند: “استاد، استاد، داریم غرق می‌‌شویم . اصلا هیچ به فـکر ما نیستید؟!” ۳۹ او برخاست و به باد و دریا فرمان داد: “آرام شو!” همان لحظه باد از وزیدن باز ایستاد و همه جا آرامی کامل برقرار شد.  ۴۰ عیسی به شاگردانش فرمود: “چرا اینقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز هم به من اعتماد ندارید؟”  ۴۱ ایشان در حالیکه ترس سراسر وجودشان را فرا گرفته بود، به یکدیگر می‌‌گفتند: “این دیگر چگونه انسانی است که حتی باد و دریا هم اطاعتش می‌‌کنند!”

داستانی جالبی را خواندیم و در اینجا متوجه می‌‌شویم که آنعده از مردمی را که در ساحل گرد آمده بودند، روانه کردند و با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود، به راه افتادند. یعنی شاگردان عیسی مسیح نیز درهمان قایق موجود بودند. البته عده ای نیز با قایقهای دیگر همراهشان رفتند. همۀ مردم عیسی مسیح را رها نکردند که به خانه‌های خود بروند و هنوز هم یکتعداد مردم مریض داشتند و مردمان مختلف از پی عیسی مسیح از طریق دریا به راه افتادند و زمانیکه طوفان دریایی شروع شد، این طوفان تنها دامنگیر شاگردان عیسی مسیح نشده بود بلکه مردمان دیگر را نیز در معرض خطر قرار داده بود. طوفان تمام کشتی‌ها را در هم می‌‌کوبید و شور می‌‌داد و نزدیک بود همه قایقها از آب پر شوند اما عیسی مسیح راحت و آرام در آخر کشتی سر خود را بر بالشی مانده و استراحت کرده بود. اینجاست که شاگردان عیسی مسیح او را صدا کردند. عیسی مسیح همه چیز را می‌‌دانست، اگر خسته بود یا استراحت شده بود باز هم شاگردان نگفتند که استاد، استاد می‌‌توانی که کمی کمک کنی؟ و یا نترسیدند که او را بیدار کنند. کلام خدا می‌‌فرماید که : شاگردان سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند: “استاد، استاد، داریم غرق می‌‌شویم . اصلا هیچ به فـکر ما نیستید؟!”  و عیسی مسیح بلند می‌‌شود و به باد و باران فرمان می‌‌دهد که آرام شو!

ما، کسانی که به عیسی مسیح ایمان داریم و پیروان او هستیم، نیز در همان کشتی قرار داریم که خداوند ما عیسی مسیح در آن کشتی موجود هست. پس ما می‌‌توانیم خداوند را صدا بزنیم. از کشتی‌های دیگر چیزی گفته نشده و شاید آنها هم می‌‌ترسیدند، نا امید بودند و کسی را نداشتند که او را صدا می‌‌کردند، مگر شاگردان عیسی مسیح امید داشتند و امید شان عیسی مسیح بود، امید شان کسی بود که مُرده‌ها را زنده کرده بود، مریض‌ها را شفا داده بود و مردم قدرت و معجزاتش را دیده بودند و به همان خاطر عیسی مسیح را صدا کردند که: استاد ! به فکر ما نیستی؟

پس حالا که مشکلات و سختی‌ها از جانب خانواده‌ها، دوستان و اقارب ما، از کسانی که حتی نمیشناسیم و یا از هر طرف دیگر برای ما ایجاد می‌‌شوند، خدا را شکر کنیم که منحیث پیروان خداوند عیسی مسیح کسی را در زندگی خود داریم که او قادر مطلق هست و می‌‌بینیم عیسی مسیح نگفت که مشکل است یا طوفان شدید است و یا خودش نترسید، بلکه بلند شد و با قاطعیت فرمان داد: آرام شو! و طوفان آرام شد و زمانیکه طوفان آرام شد تنها شاگردان عیسی مسیح و کشتی آنها آرام نشد بلکه طوفان آرام شد و کشتی‌های دیگر نیز آرام شدند و مردمان از غرق شدن و مرگ حتمی نجات یافتند؛ و امروز وظیفۀ ما منحیث پیروان عیسی مسیح اینست تا خداوند ما را که زنده و قادر مطلق هست، صدا کنیم، دعا کنیم با تمام وجود از او بخواهیم و به او اعتماد کنیم و او قادر است که طوفانها را آرام کند، و زمانیکه طوفان زندگی ما آرام شد با یقین کامل می‌‌توانیم بگوئیم که کسانی که به ما اذیت و آزار می‌‌رسانند نیز آرام خواهند شد.

عیسی مسیح می‌‌فرماید که حتی دشمنان تان را دوست داشته باشید و وظیفۀ ما اینست که نه تنها برای خود بلکه برای آنعده از مردمان و یا دوستانی که برای ما مشکل ایجاد می‌‌کنند و اذیت و آزار می‌‌رسانند و یا حتی اگر آنها را دشمن می‌‌نامیم، دعا کنیم و آنها را دوست داشته باشیم و خداوند قادر است که این طوفانها را، هم در زندگی ما آرام نماید و هم آنها قدرت محبت و دعای ما را ببینند و ایمان کامل داریم که آنها نیز آرام خواهند شد. از تمام دوستانی که این سطور را می‌‌خوانند خواهشمند هستیم و آنان را تشویق می‌‌کنیم، که لطفاً دعا کنید و هیچ وقت از دعا کردن خسته و دلسرد نشوید. خداوند ما زنده هست و ما را دوست دارد و او قادر مطلق هست.

چیزی دیگری را که باید خاطر نشان ساخت اینست؛ وقتی کسی صاحب حیات جدید در مسیح می‌‌گردد، شیطان نیز آرام ننشسته و وسائل مختلفی را به کار می‌برد، عیناً مثلی اینکه کسی از زندان فرار کرده باشد و قوتهای در جستجوی آن کس می‌برایند تا او را بیابند و شیطان نیز به همین ترتیب می‌تواند خانوادۀ ما، دوستان و اشخاص دیگری را برای ما وسیلۀ آزار و اذیت قرار بدهد، تا دلسرد شده دوباره به تاریکی و زندگی سابق بازگشت نمائیم. پس در اینصورت باید تنها به مسیح اتکاء نمائیم و به او نگاه کنیم که مسیح چگونه زندگی کرد؟ چطور با مشکلات دست و پنجه نرم کرد؟ زیرا زندگی مسیح برای هر مسیحی و خدا جو نمونۀ مثال است و گفته می‌توانیم مانند قطب نمایی است که می‌توانیم ببینیم ما را به کدام طرف هدایت کرده، و کشتی آرزو‌های ما را به ساحل می‌رساند.

خداوند را شکر گزار هستیم که کلام شیرین او را در دسترس داریم، عیسی مسیح را داریم که خودش برای ما نمونۀ زنده هست. بناً نباید خسته و دلسرد شویم و همیشه دعا کنیم و خواهش ما از شما اینست در صورت بروز مشکلات فقط به نام پر قدرت عیسی مسیح دعا کنید و تمام زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارید و این زمانی امکان پذیر است که هر لحظه از کلام خدا بخوانیم و در موردش تفکر نمائیم که کلام خدا به چه منظوری برای ما داده شده است؟ چرا عیسی مسیح در این دنیا آمد و خون پاک و مقدس خود را بخاطر ما ریختاند؟

پس تأکید می‌کنیم که فقط به خداوند توکل نمائید و در مشکلات و یا در هر حالت دیگر فقط بگوئید که عیسی مسیح ما به تو تعلق داریم و جلو زندگی خود را به دستان پاک و مبارک تو می‌سپاریم و آنوقت قدرت خداوند و خوشی‌ها را در زندگی خود تجربه خواهید کرد و بر بدبختی‌ها پیروز خواهید شد.

دانلود