چطور باید که دعا کنیم؟

  ۲۷ دقیقه

  ۱۳ ژانوِیه ۲۰۲۳

زمانیکه دعا می‌‌کنیم باید با ایمان دعا کنیم و در زمان دعا نباید که تمام توجه و مرکز دعا، خودی ما و نیاز‌های ما باشد. ما باید دعای خود را به پدر ما خطاب کنیم و نه به یک بت، یا روح مردگان، یا به یک فرشته. برای تمامی ایمانداران، خدا پدر مهربانی است که خواهان بهترین نعمتها برای فرزندانش می‌‌‌باشد. خدا در عین حال خالق قادر مطلق در آسمان می‌‌‌باشد. وی همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند. بنابراین باید با خشوع و تقوا به حضور خدا بیاییم. لازم است که برای برکاتش سپاسگزار باشیم؛ لازم است که هر دعایی را با ستایش بزرگی و جلال او آغاز کنیم. خدا حمد و ستایش شود؛ جلال از آن خدا باد. در مورد عظمت خدا فکر کنیم که او خالق ماست. بعد از حمد و ستایش خدا، می‌‌توانیم تقاضا و نیاز‌های خود را به حضور او بیاوریم.

دانلود