چرا یک مسلمان کتاب مقدس را باید بخواند؟

  ۲۷ دقیقه

  ۵ مه ۲۰۲۲

کلام خدا، حقیقت محفوظ خدا است که در آن هدایت و روشنایی است. در کلام خدا پند و اندرز برای مومینین است. کتاب مقدس کلام نوشته شده‌ای خدای متعال، برای هدایت و رهمنایی بشر است. با خواندن کتاب مقدس ما از اراده‌ی خدا آگاه می‌‌‌شویم. با مطالعه‌ای کلام خدا، ما از محبت، فیض و ارادی او آگاه و برخوردار می‌‌‌شویم. در کلام خدا حکمت نهفته است. پس اگر می‌‌خواهیم که مردی حکیم و زنی حکیم باشیم، باید که کلام خدا یعنی کتاب مقدس را بخوانیم و مطابق او زنده‌گی و عمل کنیم.

دانلود