چرا زود خشمگین می شویم

  ۲۱ آوریل ۲۰۱۹

ریشۀ خشمگین  شدن زود درگناه است که در جهان وجود دارد.
کسانی که از خدا دور هستند زود خشمگین میشوند. انسان های که از خدای حقیقی دور هستند موجودی بی  قرار هستند؛ هدفی مثبت در زندگی ندارند؛ ذهن و فکر شان آرامش ندارند و در پی این هستند که چطور خشونت را  به بار بیاروند. آنها به مکانهای که  از نظر شان مقدس است میروند یک بار نه بلکه چندین بار، نذر میدهند، خیرات میکنند ولی از بخشیده شدن گناه شان اطمینان ندارند. آنها  آينده‌  خود را  تاریک مي‌بيند؛ و خلاصه اینکه  با خود و با همه درگير اند و با همه مشكل دارند.  به این سبب است که خشونت را  به بارمیاورند.  چون او یک انسان گناهکار است و از گناه های خود توبه نه کرده وهنوز رستگار نه شده است و به نجات دهنده بشریت ایمان نیاورده است.
خدا انسان را  به مانند خود آفریده است. ولی بعضی ما چنان درنده خوی هستیم که حیوانات وحشی پیش ما سر تعظیم فرو میآورند. شخصی گفته است که: «منصفانه نیست که  وحشیگری بعضی انسان ها را  با یک شیر درنده مقایسه کنیم،  زیرا شیر آهو را  میدرد و میکشد نه به دلیل خشونت یا نفرت که دارد بلکه چون طبیعت او چنین ایجاب میکند. ولی بعضی از انسان نه به تقاضای سرشت بلکه به سبب نفرت و خشونت بیرحم میشوند.  پس اگر به چهره این انسان ها  بخوبی نگاه کنیم آیا سیرت و شباهت خدا را درآنها می بینیم؟ هرگز! بعضی انسان ها  بیشتر به  دشمن خدا شباهت یافته تا به خود خدا. از وجود شان خشم میبارد.»
ولی در برابر این خشونت و بی مروتی انسان ، خدا چه کرده است؟ خدا انسان را در این ذلت و تباهی تنها رها نکرده بلکه دست کمک و شفقت اش را بسوی او دراز نموده است.
کتاب مقدس میفرماید که خدا، عیسی مسیح را فرستاده تا بشر گمشده، خشمگین  و سرگردان را از ظلمت گناه و عواقب آن نجات دهد: «همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمده اند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آن ها است، بطور رایگان، عادل شمرده میشوند» ( رومیان فصل ٣ آیات ٢٣ و ٢۴ )
راه نجات از چنگ گناه، خودخواهی و خودپرستی در پیروی و ایمان آوردن به عیسی مسیح است. به محض اینکه به مسیح رو آورید و از راه ایمان با او متحد شوید، براساس کلام خدا تمام گناهان شما آمرزیده و برطرف می شود، روح خدا در قلب شما ساکن می گردد و شما تولد تازه و حیاتی جدید در مسیح مییابد، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شیطان آزاد میشوید از موت و هلاکت و جدایی ابدی از خدا رهائی یافته و صاحب حیات جاودان میشوید، براساس انجیل شریف، در اتحاد با عیسی مسیح، میتوانید بوسیله ایمان و صبر، وعده ‌های عالی و نیکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، از آن خود سازید .

مقاله‌های اخیرا