چرا رستاخیز مسیح برای مسیحیان بسیار مهم است؟

  ۳۱ مارس ۲۰۲۴

آقای دوید شنک در کتاب ۵۲ سوال در باره رستاخیز عیسی مسیح می‌نویسید«

رستاخیز عیسی (در کنار مصلوب شدن او) رویداد مهم تاریخی در ایمان مسیحی است»

پولس، رسول عیسی مسیح دریکی از نامه‌های خود به کلیسا نوشته می‌کند:

و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما بی فایده است و هم ایمان شما! وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، نسبت به خدا شهادت دروغ داده ایم. زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم زنده نشده است و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. از آن گذشته ایماندارانی هم که مرده اند، باید هلاک شده باشند! اگر امید ما به مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستیم! اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است.
اول قرنتیان ۱۵: ۱۴-۲۰

ما پیروان عیسی مسیح به رستاخیز ایمان دارم. ما متقاعد شدیم که عیسی ناصری پس از مرگ تحقیر آمیز بر روی صلیب رومی‌ها بعد از ظهر روز جمعه  در صلیب کشیده شد  و صبح یکشنبه زنده شده از قبر قیام نمود.

عهد جدید کتاب مقدس اهمیت رستاخیز عیسی مسیح را چنین برجسته می‌نماید.

رستاخیز عیسی به این معناست که قربانی او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان ما کافی بود.

پولس در اول قرنتیان ۱۵ بر این موضوع تأکید می‌کند و به ما یادآوری می‌کند که "مسیح برای گناهان ما مطابق با کتاب مقدس مرد، دفن شد، و در روز سوم مطابق با کتاب مقدس زنده شد" (آیه ۳-۴). سپس، در آیه ۱۷، او استدلال می‌کند که "اگر مسیح برخیزانده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید."

به عبارت دیگر، پولس، رسول عیسی مسیح  می‌نویسد که بین رستاخیز عیسی مسیح و کفاره گناهان ما رابط‌ ای مستقیمی وجود دارد. هنگامی که عیسی مسیح دوباره در روز سوم از مرگ قیام کرد، این به همه آشکار شد که خدا از قربانی پسرش کاملاً راضی است. قربانی عیسی مسیح کفاره گناهان بشر شد.

به وسیلۀ رستاخیز او از مردگان ثابت شد که او (عیسی مسیح) فرزند راستین و یگانۀ خداست. به همین دلیل است که پولس در رومیان فصل ۴ آیه ۲۵ می‌فرماید:

او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم.
رومیان ۴: ۲۵

که عیسی مسیح بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا «بی گناه» بحساب آییم.»

رستاخیز عیسی به این معنی است که مرگ یک بار برای همیشه شکست می‌خورد.

طوریکه پطرس در روز پنطیکاست اعلام کرد: « ولی خدا او را دوباره زنده ساخت و از قدرت مرگ رهانید، زیرا مرگ نمی‌توانست چنین کسی را در چنگ خود اسیر نگه دارد.» ( اعمال رسولان ۲۴:۲). مرگ قدرتی بر عیسی مسیح ندارد.

رستاخیز عیسی مسیح به این معناست که عیسی نه تنها مرگ را برای خودش شکست داد، بلکه برای ما نیز آن را شکست داد.« اما واقعیت اینست که مسیح پس از مرگ، دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. همانطور که به علت گناه «آدم»، مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. همه ما می‌‌میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح می‌‌باشند، پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد.»( اول قرنتیان۲۰:۱۵-۲۲)

رستاخیز عیسی مسیح ادعایی نادرست نیست. این واقعیتی است که اتفاق افتاده است. هنگامی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و درگذشت، طبق سنت یهودیان در مقبره ای به خاک سپرده شد. سه روز پس از دفن او، چند زن به قبر رفتند. طبق سنت یهودیان، این زنان به آرامگاه عیسی مسیح رفتند تا مقداری بخور بر بدن او بگذارند. وقتی به قبر رسیدند نمی دانستند چگونه وارد قبر شوند. زیرا سنگ بزرگی بر او گذاشته بودند. این سنگ بزرگ توسط دولت روم که در آن زمان بر فلسطین حکومت می‌کرد گذاشته شده بود و سربازان رومی بالای آن ایستاده بودند.

اما صبح وقت زلزله شد و فرشته خدا ظاهر شد. بر اثر زلزله و ظهور فرشته خدا، پیره دارا ن ترسیدند و فرشته خدا سنگ را از دهانه غار بیرون آورد.

هنگامی که این زنان وارد قبر شدند، دیدند که فرشته خدا در محلی که جسد عیسی مسیح را گذاشته بودند نشسته است. به زنان گفت:« آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلاً گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده بود، ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.»  (متی ٢٨: ٥ ­ -٧)

در این روز، عیسی مسیح برای اولین بار بر زنانی ظاهر شد که عجله داشتند تا به سایر شاگردان بگویند که عیسی مسیح برخاسته است و جسد او در قبر نیست.

این زنا ن با خوشی زیاد به پاهای عیسی مسیح قیام کرده از مرگ خم شده او را پرستش نمودن. عیسی مسیح به آنها گفت: «سلام بر شما. . . . نترسید، بروید و به برادران من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.» (متی ٢٨: ٩ ­ ١٠)

رستاخیز عیسی مسیح نشان داد که محبتی با درد و رنج قوی تر از نفرت است. رستاخیز مسیح نشان داد که فرق نمی کند به هر اندازه که تاریکی و شر هم وجود داشته باشد، باز هم عیسی مسیح بر تمام نیروها و قدرت‌های تاریکی پیروز شده است.

این تنها عیسی مسیح نیست که از طریق مرگ و رستاخیز خود، بر تمام نیروها و قدرت‌های تاریکی پیروز شد، بلکه او همه کسانی را که به او ایمان دارند شریک این پیروزی بزرگ نموده است.

یکی دیگر از وعده‌های بزرگی که در رستاخیز عیسی مسیح، به پیروان او داده شد، این است که ما پس از مرگ برای همیشه در قبر نخواهیم ماند، بلکه یک روز با آمدن عیسی مسیح پیروز مندانه از مرگ قیام خواهیم نمود.

در کتاب مقدس نوشته شده است:«گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همۀ ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود، تغیر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می‌آید و مردگان برای زندگی فنا ناپذیر زنده می‌شوند و ما نیز تغییرخواهیم یافت. زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد که :

 مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا؟  نیش مرگ از گناه زهرآگین می‌شود.» (١ قرنتیان ١٥: ٥١ ­ ٥٦)

از خدای قدوس می‌خواهیم که در روزی که آخرین شیپور به صدا در می‌آید، همه ما زنده شویم و تا ابد با نجات دهنده خود زندگی کنیم.

شما می‌توانید در قلب خود را به روی عیسی مسیح باز کنید و زندگی ابدی  را دریافت کنید.

مقاله‌های اخیرا