پیام مسیح بر اساس کتاب مقدس استوار است

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۵

شواهد و مدارک بسیار قوی موجود است که ثابت کنندۀ این میباشد که کتاب مقدس با اعتبار است و صحت دارد که کلام خدا است.
در این زمینه سه ادعای با اعتبار موجود است که ثابت میکند که کتاب مقدس و یا به گفته ما افغان ها انجیل کلام خدا است.
این سه ادعا عبارت از: اول اینکه تمام قسمتهای کتاب مقدس را خداوند الهام فرموده است. دوم تمام کتاب مقدس راستی است. سوم اینکه تمام کتب مقدس دارای اقتدار و اعتبار است.
تمام پیروان مسیح به کتاب مقدس اعتقاد دارند و به آن ایمان دارند. تمام کتاب مقدس از الهام خدا سرچشمه گرفته شده است. پولس، رسول عیسی مسیح میفرماید:» تمام کتابمقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است« یعنی اینکه تمام قسمت های کتاب مقدس را خداوند الهام فرموده است از این سبب برای ما بسیار مفید می باشد. زیرا اعمال راست را به ما یاد میاموزد. اعمال نادرست ما را مورد سرزنش قرار میدهد و اصلاح می نماید. ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید.
هر سطر که در کتاب مقدس نوشته شده تحت هدایت مستقیم الهی نوشته شده است. پترس رسول به این واقعیت تاکید می کند که این کتب به میل یا خواسته انسان برای نبوت در زمان گذشته نوشته نه شده است. او میفرماید:« زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند. »(دوم پترس فصل اول آیه 21) پس میتوان گفت که کتاب مقدس هم توسط خدا و هم توسط انسان ها که نویسند گان آن بودند نوشته شده است.
کتاب مقدس را چهل نفر ده طول یکهزار و پنجصد سال نوشته نمودند. که هر کدام از این نویسندگان شغل مختلف داشتند.
اشعیا یک نبی بود، عزرا یک کاهن بود، متی یک باجگیر بود، یوحنا یک ماهیگیر بود، پولس خیمه دوز بود، موسی یک چوپان بود، لوقا یک داکتر بود. با وجود اینکه کتاب مقدس توسط نویسندگان مختلفی ده طول پانزده قرن نوشته شده است، اما مطالب کتاب مقدس با یک دیگر در ضدیت قرار ندارن و هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد. نویسندگان کتاب مقدس چشم اندازهای مختلفی دارند، اما همگی همان خدای یکتای و حقیقی را، و همان راه نجات یعنی عیسی مسیح را اعلان میدارند.
یکی از محققین کتاب مقدس مینویسد:« تفکر ما در مورد خدا باید این گونه باشد که او کار گزاران خود را در طی سالها و در تمام روابطی که با او و همچنین با همنوعان خود داشتند آماده می کرد. نتیجه این اقدام خدا کلماتی است. که سخن انسان و دقیقاً بیانگر چیزی هستند که پولس یا پترس یا بقیه نویسندگان نوشتند. ولی تمام مسئله به این خلاصه نمی شود. کتب مقدس کلمات انسانها و همچنین سخنان خدا هستند. سخنانی که خود خدا خادمین خویش را برای نوشتن آنها آماده نمود.»
دومین ادعای که ثابت میکند که کتاب مقدس کلام خدا است، این است که تمام کتاب مقدس راستی است. کتاب مقدس الهام مستقیم خدا و از جانب خدا است. تمام نوشته های کتاب مقدس راستی و واقعی و حقیقی است. خدا هیج وقت نمیتواند که دروغ بگوید. عیسی مسیح به خدا فرمود که:» کلام تو راستی است« (یوحنا 17:17) کتاب مقدس ما را هرگز گمراه نه مینماید. ما را رهنمایی غلط نمیکند بلکه تمام تعالیم و رهنمایی های کتاب مقدس قابل اعتماد است.
یکی دیگر از شواهد کتاب مقدس که ثابت میکند که کلام خدا است، پیشگوئی ها و نبوت هائی است که در آن به ثبت رسیده است. پیشگوئی های کتاب مقدس بسیار دقیق و با جزئیات نوشته شده است که به انجام هم رسیده است. عهد عتیق کتاب مقدس به تنهائی شامل بیش از سیصد پیشگوئی در بارۀ عیسی مسیح می باشد که نه فقط پیشگوئی شده بود که کجا تولد خواهد شد و از نسل کدام خانواده ای خواهد بود، بلکه چگونگی مرگ و قیامش در روز سوم نیز نبوت شده است.
عملی شدن تمام ای نبوتها ما را به این نتیجۀ می رساند که همۀ کناب مقدس از منبع الهی سرچشمه گرفته است. تمام کتاب مقدس حقیقی هستند، بنابرین معتبر و موثق است.
پولس، رسول عیسی مسیح میفرماید:« به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است».مفهوم اصلی و اولیه این گفته این است که ما ایمان خود را به خدا طبق خواست خود ما و میل خود ما شکل نمیدهیم.
ما از زمانیکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و او را به حیث نجات دهندۀ خود قبول کردیم، مثل سربازان تحت فرمان او هستیم. زیرا تنها کتاب مقدس است که حقیقت را در باره خدا و اعمال او بری نجات ما، به ما تعالیم میدهد.
کتاب مقدس رهنمای عمل و ایمان ما است. ما خود تصمیم نه میگیریم که چه چیز خوب است و چه چیز غلط است. ما معیار های اخلاقی و رفتار و کردار خود را از کتاب مقدس دریافت می نماییم.
کتاب مقدس ما را به سبب کار های نا درست ما سر زنش می نماید. کتاب مقدس کتاب مقدس ما را در راه راست هدایت میکند. کتاب مقدس وجدان ما را بیدار میکند. کتاب مقدس ما را اگر گمراه شویم، ما را اصلاح می نماید.
کلام خدا برای پای های ما چراغ و برای راههای ما نور است. کلام خدا همیشه راه راست را برای ما نشان میدهد تا در زندگی خود همراه او هم قدم شویم.
شاید شما از خود بپرسید، آیا میتوانیم به کتاب مقدس اعتماد کرد؟ اگر کتاب مقدس را قبول نمایم، و به آن ایمان بیاوریم و به گفته های آن عمل کنیم آیا واقعاً ما را به سوی خدا هدایت میکند؟
تنها یک پاسخ برای این سوال وجود دارد و آن اینست که چرا امتحان نه کنیم. بچشید و ببینید.

مقاله‌های اخیرا