پسر داوود و هدیه بیوه زن

  ۱ ساعت

  ۲۴ مارس ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۲ آیه‌های ۳۵-۴۴ عیسای مسیح یک آیت را از مزمور ۱۱۰ داوود تشریح می‌کند. داوود در این آیت می‌گوید که خداوند به خداوند من گفت. این آیت مزمور پیشگویی در مورد عیسای مسیح است. همچنان عیسای مسیح درس در مورد کمک پولی به دیگران می‌دهد. در مرقس می‌خوانیم که یک بیوه زن هر چی داشت داد. بعضی وقتها ما با قلب پر از غرور به دیگران کمک می‌کنیم. عیسای مسیح می‌خواهد که ما با قلب فروتن به دیگران کمک پولی کنیم. وقتی ما زندگی خود را به خداوند می‌سپاریم همه جوانب زندگی خود را باید به خداوند بدهیم. خداوند تنها ده فیصد یا پنجاه فیصد یا هفتاد و پنج و نود فیصد را نمیخواهد بلکه صد فیصد زندگی یعنی همه امور زندگی خود را به خداوند می‌سپاریم.

دانلود