پادشاهی خدا

  ۱ ساعت

  ۲۴ ژانوِیه ۲۰۲۳

عیسای مسیح یک درس مهم در مورد پادشاهی خدا به ما می‌دهد. خدا ما به پادشاهی خود دعوت می‌کند اما تنها از طریق ایمان به عیسای مسیح است که ما شامل پادشاهی خدا شده می‌توانیم. جشن پادشاهی خدا به معنای توبه کردن و ایمان آوردن به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده ماست. عیسای مسیح همه را دعوت می‌کند که به او ایمان بیاورد و صاحب زندگی جاوید شود.

دانلود