وسوسه شدن عیسی

  ۲۹ دقیقه

  ۲۸ مه ۲۰۱۸

آیا عیسی انسان عادی بود؟ آیا او پسر خدا بود؟ آیا او هم خصوصیت انسانی و الاهی داشت؟ آیا او یک سوپر مین بود؟ شیطان او را وسوسه کرد. او تعمید گرفت. او جسم داشت می‌خورد، می‌نوشید، خسته می‌شد و می‌خوابید. او کی و چه بود؟

دانلود