هویت من در عیسی مسیح - فرزند نور هستم

  ۲۷ دقیقه

  ۱۹ فِورِیه ۲۰۲۱

راه رفتن در نور همان ایمان آوردن به نور است. نور مسیح است. کافی نیست که فقط نور را مشاهده کنیم، باید به آن ایمان آوریم و در نور راه برویم. هنگامی که ما نور را می‌‌‌بینیم، باید به آن ایمان بیآوریم. یعنی هنگامی که عیسی را می‌‌‌بینیم باید به او ایمان آورده، از او پیروی کنیم. گل آفتاب پرست از هنگام طلوع تا به غروب آفتاب، به هر سمتی که آفتاب برود، گل آفتاب پرست روی خود را به همان طور می‌‌چرخاند. ما مسیحیان نیز مثل گل آفتاب پرست نور خود را از مسیح بگیرییم.

دانلود