هدف اصلی کتاب مقدس چیست؟

  ۲۹ نُوامبر ۲۰۲۱

پاسخ به این سوال در یک مقاله بسیار دشوار است و بسیاری از بخش‌های مهم حذف خواهند شد. اما من کوشش می‌‌نمایم که  موضوعات اصلی را در شش پاراگراف بیان نمایم.

خالق:

   خداوند آفریدگار زمین، آسمان و زندگی ما است. به همین دلیل او شایسته پرستش است.

در کتاب مقدس نوشته شده است:

«ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای
که صاحب جلال و حُرمت و قدرت باشی،
زیرا تو همه چیز را آفریدی
و به ارادۀ تو، آن ها هستی و زندگی یافتند.»
مکاشفه ۴: ۱۱

سقوط:

گر چه خدا شایسته پرستش است مگر انسان از خدا دور شده است. گناه سراسر جهان را گرفت. همه گناه نمودن و هیچ کس نمی تواند از مجازات گناه فرار نماید. همۀ ما آنطور که باید خدا را جلال می‌‌دادیم نه داده‌ایم و از آن قاصر مانده‌ایم بنابراین ما در برابر خدا مقصر هستیم. در اثر گناه فاصله بین انسان و خدا ایجاد شد و ما از خدا جدا شدیم و اگر ما با خدا آشتی نکنیم نمی توانیم در ملکوت خدا زندگی نماییم.

دعوت و هشدار خداوند:

  گرچه انسان در اثر گناه از خدا رو گشتاند. خداوند پیامبرانی را فرستاد تا اراده او را اعلام کنند. آنها دستور خدا را به مردم اعلام نمودند که :« که خدا را با تمام وجود و همسایه را مانند خود دوست بداریم». آنها مردم را به توبه از گناهان خود و توکل بر خدا دعوت کردند. پیامبران به مردم هشدار دادند که داوری خداوند بر همه کسانی او را رد می‌‌کنند، خواهد آمد. اما پیامبران همچنین قول دادند که خدا نجات دهنده ای را می‌‌فرستد تا آنها را با خدا آشتی دهد. با این کار، خدا محبت خود را به ما نشان که ما در آن هنگام هنوز گنهکار بودیم.

  رستگاری خدا از طریق عیسی مسیح:

خدا پسر یگانه خود، عیسی مسیح را که از یک باکره متولد شد، درین جهان فرستاد. عیسی مسیح  به ما آموخت که خدا کیست و محبت و قدرت خدا را به ما نشان می‌‌داد.

 او برای گناهان همه کسانی که به او ایمان دارند بر روی صلیب مُرد تا آمرزش گناهان و زندگی ابدی را دریافت کنند. مرگ عیسی مسیح، یعنی فداکاری او، شفاعت برای ما است. حضور عیسی مسیح  در پیشگاه پدر گواه بر این است که وی به خاطر گناهان ما مُرد و اکنون دیگر محکوم به گناه نیستیم.

روح القدس رستگاری خدا را قدرت می‌‌بخشد

وقتی عیسی به آسمان صعود نمود، روح القدس را فرستاد. روح القدس مردم را به این متقاعد می‌‌نماید که گناهکار هستند و عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود بپذیرند.

وقتی مردم ایمان آوردن که نجات تنها از طریق عیسی مسیح امکان پذیر است و به عیسی مسیح ایمان بیاورند ، درینجاست که روح القدس وارد زندگی آنها می‌‌شود و آنها را به حقیقت خدا هدایت می‌‌کند. روح‌القدس همواره مسیح را جلال می‌‌‌دهد. هر نوع کاری که روح‌القدس انجام دهد و هر نوع هدایتی که عرضه کند، همواره برای جلال مسیح خواهد بود.

خدا وعده زمین جدید را می‌‌دهد:

همانگونه که عیسی مسیح  به آسمان صعود نمود همانگونه دوباره باز خواهد آمد، و به این معنی است که عیسی مسیح زنده است و روزی عیسی مسیح باز خواهد گشت. این روز آخرت خواهد بود  یوحنا ۶: ۴۰

همه مردم از مردگان برخیزند و عیسی مسیح آنها را داوری خواهد کرد. بی ایمانان به جهنم خواهند رفت. اما هر ایماندار تا ابد در ملکوت خدا زندگی خواهد کرد، در زمین جدید که در آن نه مرگ وجود خواهد داشت، نه بیماری و اشک.

کتاب مقدس یک هدف اصلی را دنبال می‌‌کند نقشه خدا برای نجات انسان توسط عیسی مسیح.

 هموطن عزیز اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارید، فقط سعی کنید در مقابل آنچه خدا دربارۀ خودش و دربارۀ شما آشکار می‌‌‌سازد بپذیرید و از خدا بخواهید حقیقت را برایتان اشکار نماید و از هرچه که حقیقت نیست از آن محفوظ تان دارد.

عزیزان‌، بیایید نگاه خود  را به آسمان بدوزیم‌. به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی واقعی ما با عیسی مسیح در آنجاست

اگر تنها به عیسی مسیح اعتماد کنید، می‌‌توانید اطمینان داشته باشید که تمام ابَدیّت را در آسمان نزد خدا سپری خواهید کرد.


مقاله‌های اخیرا