نوروز 1400

  ۲۷ دقیقه

  ۱۷ مارس ۲۰۲۱

نوروز نخستین روز سال خورشیدی است. مردم در این روز کالا و لباس‌های نو به تن می‌‌‌‌کنند، به خانه‌های همدیگر می‌‌‌‌‌روند، شادی و سرور و پایکوبی می‌‌‌‌‌کنند؛ به سبزه لگد کردن به صوب دشت‌ها و باغها و چمنزار‌ها می‌‌‌روند.
نوروز اصلاً پيام نمادين و سمبوليك زنده شدن دو بارۀ طبيعت است كه ما هم دو باره زنده و نو شويم؛ از درون نو شويم و به زنده‌گى خود، تازه‌گى و طراوت ببخشيم.

دانلود