مژده

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۶

شما را مژده اى نيكوست
كه امشب نور مى تابد
كه امشب آن مسيح آيد
فروغ زندگى در اوست
نجات مردمان با اوست
نماد عشق و ايمان و وفاداريست
مسيح امشب تولد يافت

مقاله‌های اخیرا