مژده

  جاوید

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۵

مژده
شما را مژده اى نيكوست
كه امشب نور مى تابد
كه امشب آن مسيح آيد
فروغ زندگى در اوست
نجات مردمان با اوست
نماد عشق و ايمان و وفاداريست
مسيح امشب تولد يافت

مقاله‌های اخیرا