مواد مخدر و ا ز هم پاشیدن شیرازه خانواده ها

  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

   از این واقعیت نمی توان انکار کرد که، کشت، تولید و اعتیاد به مواد مخدر، بزرگترین عامل بدبختی بشر و اساسی ترین علت فروپاشی شیرازه و کانون خانواده ها میگردد.
در دنياى که امروز، ما در آن زندگی ميکنيم، با توجه به پيچيده گى و ماشينى شدن زندگى بشر و دورى مردم از معنويت، انواع و اقسام آسيب ها و مشکلات اجتماعى، روحی و روانی انسان را نشانه گرفته و به نوعی از انواع، خصوصاً جوانان با این معضلات و مشکلات دست و پنجه نرم میکند.
از ميان تمام اين خطر ها و آسيب ها اعتياد به مواد مخدر به عنوان دروازهء ورود به تمام خطا ها و جرم ها در فضاى جامعه امروزی میباشد که عوامل و علل آن: افزايش بيکارى، فقر در جامعه، عدم دسترسى به علم و دانش، نبود اعتماد به نفس در بين جوانان و نان آواران فامیل، عدم آگاهى آنها از مهارت هاى اجتماعى و در دسترس بودن مواد مخدر به طور سهل، اين خود يک تهديد جدى عليه سلامت افراد و خانواده هاست.
يکى از دلايل روشن که، مردم، به هيروين و ديگر مواد مخدر پناه ميبرند، عدم کاريابى و بى سرنوشتى مردم و نبود امکانات تفريحى سالم و کلپ هاى سپورتى جهت سرگرم نگهداشتن جوانان ميباشد. دلالان و فروشندگان مواد مخدر و از جمله هيروين، از اين خلاى جامعه استفاده نموده، جوانان و نان آوران خانواده را به مواد مخدر محتاط مينمايند. مواد مخدر، انسان را به يک موجود بى خاصيت تبديل ميکند انسانيکه  در برابر فاميل و فرزندان خود مسئوليت دارد، تا ضروريات شان را برآورده نموده و اطفال خود را در راه نيک، تربيه سالم نمايد، ولى بر عکس خودش، اسير افسون مواد مخدر شده و به موجود بي مسئوليت، مبدل ميشود.
اعتیاد، تمام مزاياى انسانى را، از شخص معتاد، به یغما میبرد. او را به يک موجود بی بند وبار مبدل مینماید. ممکن اين سوال ایجاد شود که چرا، به خصوص جوانان و نان آوران خانه، اکثراً قربانی مواد مخدر میشوند.مهمترين عامل در گرايش افراد به مصرف و استعمال مواد مخدر سه دهه جنگ درافغانستان بوده که نه تنها باعث ازبین رفتن زیربناهای اقتصادی، افزایش سطح بیکاری، مشکلات روانی و مهاجرت گسترده افغانها بخصوص به کشورهای پاکستان وایران گردیده بلکه بخش های صحی واجتماعی كشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و همچنان استعمال مواد مخدر بمنظور تداوی به علت پائین بودن سطح سواد وآگاهی مردم توصیه نسخه غیرعلمی توسط معالجین صحی که این همه منحیث عوامل  ازدیاد در تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر به شمار میرود.
استعمال مواد مخدر نه تنها باعث متضرر ساختن اوضاع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صحی در سطح کشور گردیده بلکه باعث مشکلات امنیتی، تخلفات اجتماعی و قانونی مانند دزدی، فحشا و حتی قتل میگردد. علاوتاً استعمال مواد مخدر باعث ایجاد امراض مختلف دیگر مثل توبرکلوز، امراض روانی وعصبی، خودکشی ها شده است پناه بردن به مواد مخدر و از جمله هيروين، گره گشاى مشکل نيست، بلکه به مشکل ما به مراتب ميافزايد. مواد مخدر مشکل گشا نيست بلکه ما را براى لحظۀ چند، از مشکل ما غافل ميسازد۰ مواد مخدر انسان را به طرف نا اميدى و بيچاره گى رهنمون ميشود.
خانواده رول مهم دارد که شخص مبتلا به مواد مخدر را در ترک آن کمک کنند بنابراین عالی‌ترین عمل این است که او را محبت کنیم. و بدانیم که او دارای شخصیتی است نه با عکس‌العمل‌های بد او را منزوی‌ کنیم. خانواده‌ها به شخص معتاد امید ببخشند.
خداوند ما را خلق کرده که ما برای او زندگی کنیم و زندگی ما مایه جلال برای او باشده، نه اینکه مصروف خواهشات نفسانی خود شویم. ما باید به آن نیروی پناه ببریم و توکل کنیم که قدرت داشته باشد. اگر ما به خداوند که خالق ماست توکل کنيم و از کلام او پيروى کنيم، او ما را، در راه نيک هدايت ميکند او ميداند که چه براى ما نيکوست۰ کلام مقدس ميفرمايد: « کلام تو براى پا هاى من چراغ و براى راه هاى من نور است۰۰۰ شريران براى من دام گذاشته اند، اما از وصاياى تو گمراه نشدم» ( مزمور۱۱۹ : ۱۰۵ و .۱۱)
اگرشما تابحال با خدای زنده ملاقات نداشته ‌اید، اکنون می‌توانید او را ملاقات کنید. او در کنار شماست و می‌تواند زندگی شما را نیز عوض کند و بجای یأس و ترس و نا امیدی و ناخوشی‌، حاضر است به شما، شادی و خرمی و آرامش، همراه با سلامتی عطا کند.  ( نوشتۀ شاهد)

مقاله‌های اخیرا