۲. منحیث پیروان مسیح ما هم مشکلات خواهیم داشت

  ۳۱ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خوانندگان گرانقدر! در قسمت اول این مبحث از مشکلاتی که دامنگیر ایمانداران مسیحی افغانستان گردیده است، صحبت کردیم و اکنون می‌‌‌خواهیم صحبت خود را ادامه بدهیم. طوری که در قسمت اول این مبحث، گفتیم که چطور می‌‌‌توانیم در مشکلات استوار باشیم و نگذاریم تا مشکلات ما را از پا بیاندازد و واقعاً بادی تندی است و هنوز توفان نیست و ما باید ایستادگی کنیم و می‌‌‌خواهیم در بارۀ مشکلات، زجر‌ها و سختی‌های که ایمانداران مسیحی افغانستان می‌‌‌کشند و یا شاید بکشند صحبت کنیم. لطفاً به کتاب اعمال رسولان، فصل چهارم، آیات 23 تا 31 مراجعه نمائید: ۲۳ پطرس و یوحنا بمحض اینکه آزاد شدند، نزد سایر رسولان عیسی بازگشتند و تصمیمات شورا را برای ایشان بازگو کردند. 

خوانندگان عزیز! همانطوری که در بالا خواندیم پطرس و یوحنا دو تن از شاگردان عیسی مسیح از زندان آزاد می‌‌‌شوند و می‌‌‌توانید به شروع این فصل مراجعه کنید و از چگونگی زندانی شدن شان و اینکه رهبران یهود برای شان گفتند که دیگر دربارۀ مرگ و زنده شدن عیسی مسیح حرف نزنند و می‌‌‌خواستند که پطرس و یوحنا زبان خود را ببندند. ولی پطرس و یوحنا می‌‌‌گویند که آیا ما به حرف شما گوش بدهیم، یا به حرف خداوند؟ و چیزی را که بچشم دیده ایم، آیا دربارۀ آن حرف نزنیم؟ دراینجا متوجه می‌‌‌شویم که پطرس و یوحنا شیرینی محبت خداوند را چشیده بودند، قدرت خداوند را دیده بودند، پس بناً آنها می‌‌‌خواستند حرف بزنند. ما و شما یک قصۀ داریم که روباهی نزدیک تاک انگور می‌‌‌اید و می‌‌‌بیند که عجب انگور شیرین و خوبیست و کوشش می‌‌‌کند و خیز می‌‌‌زند تا انگور بچیند ولی هر کاری که می‌‌‌کند، موفق نمیشود. بالاخره نا امید شده و سر خود را پائین انداخته و به راه خود ادامه می‌‌‌دهد و با خود می‌‌‌گوید که گمش کن ! انگور ترش است.

دوستان عزیز! اگر ما تا حال محبت خدا را نچشیده ایم و یا کلام خدا را تا به حال نخوانده ایم و واقعاً عیسی مسیح را نشناخته ایم، به این معنا نیست که عیسی مسیح، آنکسی که می‌‌‌گویند نیست و یا چیزی که درباره اش در کلام خدا گفته شده است، دروغ است. ما نباید چیز‌های بد را دربارۀ مسیح و مسیحیت بگوئیم. زیرا خود ما کلام خدا را نخوانده ایم، و خود ما در زندگی خود قدرت و محبت خدا را نچشیده ایم. کسی می‌‌‌تواند از محبت بگوید که خود چشیده باشد، پس بنا ً پطرس و یوحنا می‌‌‌گویند که ما نمیتوانیم از محبت خدا و قدرتش چشم پوشی نمائیم و زمانیکه به نزد دیگر رسولان و شاگردان می‌‌‌رسند، تصمیمات شورا را به آنها ابلاغ می‌‌‌کنند ولی ببینیم که شاگردان چه می‌‌‌کنند، باید ما متوجه باشیم که ایمانداران ایستاد نمیشوند که قیام کنند، ایستاد نمیشوند که بگویند که چرا این حرف‌ها را زده اند، یا می‌‌‌خواهیم که شورش به پا کنیم و یا می‌‌‌خواهیم که جنگ کنیم و شمشیر به دست بگیریم. آنها هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهند و از آیۀ 24 تا 26 می‌‌‌فرماید: ۲۴ آنگاه تمام ایمانداران با هم دعا کرده، گفتند:“ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هر آنچه در آنهاست، ۲۵ مدتها پیش بوسیله روح القدس از زبان جد ما و خدمتگزار خود داود نبی فرمودی: ۲۶ چرا مردم خدانشناس بضد خداوند شورش بپا می‌‌‌کنند و قومهای نادان علیه خدای بزرگ و توانا توطئه می‌‌‌چینند؟ پادشاهان دنیا با یکدیگر همدست می‌‌‌شوند تا با خدا و با مسیح او بجنگند.

دوستان عزیز! مردم ما و شما محبت بیکران خدا را نچشیده اند و چیز‌های را که شنیده اند، همه را از دیگران دربارۀ عیسی مسیح شنیده اند که متأسفانه بسیاری از چیز‌های که شنیده اند، دروغ محض است و ما نمیتوانیم بگوئیم که چرا این مردم به ضد خداوند این حرف‌ها را می‌‌‌زنند؟ و باید قبول کنیم که مردم ما دربارۀ حقیقت عیسی مسیح چیزی را نمیدانند و یا نشنیده اند و اجازه نیافته اند تا کلام خدا را بخوانند. متأسفانه تا به امروز هم اگر ما کلام خداوند را در دست داشته باشیم، مردم ما فکر می‌‌‌کنند که اینها کافر هستند. در حالیکه ما کافر نیستیم ما کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم. ما محبت خداوند را می‌‌‌خواهیم. ما می‌‌‌خواهیم تا خداوند در زندگی‌های ما جلال پیدا کند. ما شناخت خدا را می‌‌‌خواهیم و وقتی می‌‌‌توانیم محبت بیکران خدا را بچشیم که به کلام خداوند دسترسی داشته باشیم، آنرا بخوانیم و در موردش سوال کنیم. در کشور ما، حتی متأسفانه حق سوال هم به ما داده نشده است و حتی در خانواده‌های ما نیز حق نداشتیم سوال کنیم و باید صرف قبول می‌‌‌کردیم و بس. مگر خداوند برای ما عقل، احساس، اراده، فکر و همه چیز‌ها را داده است مثلاً چشم داده تا ببینیم و بخوانیم و عقل داده تا سوال کنیم و ما صد‌ها بار این را گفته ایم که سوال کردن عیب، شرم و یا کاری بد نیست، بلکه نفهمیدن عیب است پس دعای ما برای تمام آنعده از کسانی که می‌‌‌خواهند ما را ملزم قرار بدهند و یا می‌‌‌خواهند که ما را محکمه و داوری کنند، اینست که خداوندا ! چشم‌های این دوستان، برادران و کسانی را که می‌‌‌خواهند به ما ظلم کنند، باز کن و قدرت فکر کردن را برایشان بده تا بدانند که آنها هم می‌‌‌توانند کلام خداوند را بخوانند و سوال کنند و خداوند قادر مطلق هست و همانطوری که در فصل چهارم کتاب اعمال رسولان نوشته شده، می‌‌‌بینیم که شاگردان عیسی مسیح دعا می‌‌‌کنند زیرا تمام چیز‌ها را می‌‌‌فهمند که مردمی که خداوند را نمیشناسند، آنها به ضد خداوند شورش می‌‌‌کنند، کسی که خداوند را بشناسد هرگز به ضد خداوند، به ضد عیسی مسیح شورش نمیکند، عیسای که زنده و جاودان هست و زنده بودن اشرا نمیتوان انکار کرد، همانطوری که نمیتوانیم آفتاب را با چهار انگشت پنهان کنیم، و اینکه او می‌‌‌آید و دنیا را داوری می‌‌‌کند، همۀ مردم می‌‌‌دانند ولی بخاطری اینکه واقعاً او را از دل و جان نمیشناسند، بناً هر چیزی را که شیطان در افکار شان می‌‌‌ارد و چیز‌های را که نفهمیده و یا کسانی که چیز‌های غلط را برایشان می‌‌‌گویند، قبول می‌‌‌کنند و بر ضد مسیح خداوند شورش می‌‌کنند و باز هم می‌‌گوئیم که وظیفۀ ما مسیحیان اینست که برای شان دعا کنیم. در آیات بعدی می‌‌خوانیم:
۲۷ ”این درست همان چیزی است که ما امروز شاهد آن هستیم، زیرا هیرودیس پادشاه ، پونتیوس پیلاطوس فرماندار و تمام رومی‌ها با قوم اسرائیل، ضد عیسی مسیح، خدمتگزار مقدس تو همدست شده اند ۲۸ تا دست به کارهایی بزنند که حکمت و قدرت تو از پیش مقدر کرده بود. ۲۹ و حال، ای خداوند، به تهدید‌های ایشان گوش کن و به ما خدمتگزاران خود جرأت بده تا پیام تو را به مردم برسانیم. 

دوستان عزیز! در آیۀ بیست و نهم خواندیم که شاگردان نمیگویند که این همه کسانی را که بر ما جفا می‌‌کنند، از بین ببر یا نابود کن و یا نمی گویند که خداوندا تو کورشان کن تا ما را پیدا نکنند و یا نمیگویند که خداوندا کرشان بساز تا دربارۀ ما نشنوند و هیچ بد دعایی نمیکنند و امروز دعای ما هم همین باشد که خداوندا ! تو به ما خدمت گزارانت جرأت بده تا پیغام خوش انجیل ترا به مردم برسانیم و زمانیکه مردم ما پیام خوش انجیل، محبت بیکران خدا را بشنوند و محبت خدا را بچشند، آنوقت است که دیگر دشمن ما نمیباشند و آنها دوست‌های ما می‌‌شوند. زیرا هدف ما و شما از رساندن پیام انجیل، رساندن پیام محبت خدا به مردم عزیز ماست.

دوستان عزیز! ما دشمن دولت، مردم و انسانیت نیستیم بلکه ما کسانی هستیم که می‌‌خواهیم پیام خوش انجیل و محبت خدا را به مردم عزیز خود برسانیم. ما سالها رنج دیدیم. ما سالها ویرانی و تباهی را تجربه کردیم. پس باید ما و شمایی که محبت خدا را چشیده ایم، این محبت خداوند را به دیگر هموطنان عزیز ما برسانیم و دعای ما باید همین باشد، مثلی که در کلام خداوند می‌‌خوانیم: خداوندا ! تو به ما جرأت بده تا پیام خوش انجیل ترا به مردم برسانیم. خداوندا ! تو ترس، واهمه و آن چیز‌های که از آن تو نیست، از ما بگیر و ما را قدرت بده تا پیام خوش انجیل ترا به مردم برسانیم. باید گفت که خداوند خدای قادر مطلق هست و خدای کر و کور نیست که دعای ما و شما را نشنود. ما و شما در عیسی مسیح، خداوند را یکجا با محبت و قدرتش می‌‌بینیم. در آیات 30 و 31 چنین می‌‌خوانیم:
۳۰ قدرت شفابخش خود را نیز به ما عطا فرما تا بوسیله نام خدمتگزار مقدس تو عیسی، معجزات بزرگ و کار‌های عجیب انجام دهیم.” ۳۱ پس از این دعا، خانه ای که در آن بودند، تکان خورد و همه از روح القدس پر شدند و پیغام خدا را با جرأت به مردم رساندند.

دوستان گرانقدر! دیشب زمانی که به سخنان یکی از واعظین گوش می‌‌دادم، واقعاً زمانی که پیام را شنیدم، برایم بسیار جالب بود که وقتی خداوند ما را نجات می‌‌دهد، چرا دفعتاً از این دنیا به ملکوت خود نمیبرد؟ و چرا مستقیم ما را به بهشت نمیبرد؟ و ما را می‌‌گذارد تا هنوز هم در این دنیا زندگی کنیم؟ و در این دنیا رنج و مشکلات را ببینیم؟ سوال اینست که خداوندا ! من به تو ایمان آورده ام و چرا باید رنج ببرم و در دنیایی که قلب‌ها می‌‌شکند، زندگی کنم؟ جواب اینست که خداوند می‌‌خواهد محبت بیکران خود را و پیام خوش انجیل خود را از طریق ما به مردم دیگر برساند. اگر آنعده از شاگردانی را که در فصل چهارم اعمال رسولان مشغول دعا هستند، خداوند می‌‌گرفت و به بهشت می‌‌برد، پس امروز ما پیام خوش انجیل را نمی شنیدیم و ما افغان‌های که امروز نجات یافته ایم، این پیام نجات خداوند را هرگز شنیده نمیتوانستیم. پس خداوند برای هر یک از ما و شما پلانی دارد. او می‌‌خواهد که ما و شما نور و محبت عیسی مسیح را به همه وطنداران عزیز خود برسانیم تا آنها نیز از گناه نجات پیدا کنند و محبت بیکران خداوند را بچشند. زمانی که من از تبدیلی در زندگی خودم حرف می‌‌زنم، قلبم سخت تکان می‌‌خورد، بخاطری اینکه من واقعاً محبت خدا را چشیدم و من کسی بودم که بسیار ظالم بودم و دلسوزی و محبت نداشتم و حتی به خانوادۀ خود هم محبت نداشتم ولی وقتی عیسی مسیح در زندگی ام وارد شد، زندگی ام را تبدیل کرد و امروز اگر اولاد‌ها و همسرم را ببینید، آنها مرا به نام جواد سابقه نمیشناسند، بلکه حال هر کدام شان مرا دوست دارند و من هم صد چند بیشتر با آنها ابراز محبت می‌‌کنم. چرا ؟ بخاطر محبت بیکران خداوند. اگر من انجیل مقدس را نمی شنیدم و به عیسی مسیح ایمان نمیاوردم و روح خدا را اجازه نمیدادم که در زندگی ام بیاید و زندگی ام را تبدیل کند، من همان جوادی می‌‌بودم که پر از نفرت و کینه بودم ولی خدا را شکر می‌‌کنم که او زندگی ام را تبدیل کرد و امروز می‌‌توانم شهادت بدهم و خویش و قوم و خانواده ام هم می‌‌بیند که واقعاً خداوند زندگی جواد را تبدیل کرد. پس دوستان عزیز ! ما و شما باید دعا کنیم و قدرت شفا بخش ، یعنی در پهلوی اینکه می‌‌تواند قدرت فزیکی باشد باید قدرت شفا بخش را اینطور تعبیر کنیم که در سابق من با زبانم به مردم زخم می‌‌زدم و آنها را پست می‌‌شمردم ولی وقتی که عیسی مسیح زندگی ام را تبدیل کرد، همرای همین زبان، مردم را برکت می‌‌دهم و اینجاست که از برکت شفا جاری می‌‌شود. پس بناً ما و شما به نام عیسی مسیح بخواهیم که بتوانیم کار‌های عجیب انجام بدهیم. کار‌های کنیم که حتی انسانها فکرش را هم نکنند و زمانی که می‌‌خواهند ما را با سیلی بزنند ما روی دیگر خود را نیز برایشان بگیریم و این کار‌های عجیب است تا دعا کنیم که خداوندا تو قدرت محبتت را در زندگی ام جاری بساز تا بتوانم حتی دشمنانم را محبت کنم و در آیۀ 31 می‌‌خوانیم که وقتی شاگردان دعا می‌‌کنند، خانه لرزید و تمام شان از روح القدس پر شدند و پیام خداوند را به جرأت به مردم می‌‌رساندند.

دوستان عزیز! دعای ما برای همۀ ما و شما عزیزان اینست که خداوندا ! تو ما را قدرتت پُر بساز تا پیام خوش انجیل ترا به خانواده، دوستان، همکاران و دیگران و حتی به دشمنان خود برسانیم. از طرُق مختلف می‌‌توانیم پیام خوش انجیل را به مردم برسانیم. نه تنها حضوراً بلکه از طریق خدمت، محبت کردن و یا بسیاری از دوستان ما هستند که ویب سایت‌های دارند و از طریق ویب سایت‌های خود محبت بیکران خداوند را به دیگران می‌‌رسانند و دعای ما اینست که از هر طریقی که خداوند شما را تحفه داده، از همان استعداد‌های تان استفاده کنید و پیام خوش انجیل را نه تنها به تمام دوستان تان بلکه حتی به دشمنان تان نیز برسانید. تا آنها هم زندگی شان تبدیل شود و محبت بیکران خداوند هم در زندگی آنها جاری شود و به تمام مردم ما نیز برسد تا صلح و سلامتی خداوند را در تمام وطن ما، به تمام مردم ما و تمام آن بیوه زنانی که در کنار سرک گدایی می‌کنند، اطفالی که در روی سرک‌ها مجبور هستند کار یا گدایی کنند و پیر و جوان افغانستان، برسانند تا آنها نیز این پیام را بشنوند.

دوستان عزیز! طوریکه همه می‌دانیم در طول این همه جنگ و زجر‌های که دیدیم، قلب‌های همۀ ما و شما بسیار ضربه خورده و شکسته است، فامیل‌ها از هم جدا شدند، و بسیار مشکلات آمده و در تمام خانواده‌ها اگر از عضو فامیل نبوده اند، از فامیل‌های کاکا، ماما ، عمه و خالۀ ما حتماً یک نفر کشته شده است و از بین رفته است و یا معیوب شده و دست و پای خود را از دست داده اند، راکت اصابت کرده و خانه‌ها ویران شده و این کار به خاطری شده که محبت بیکران خدا در قلب آنعده از مردمی که اینکار‌ها را انجام داده اند نبوده است. ولی اگر محبت بیکران خدا در زندگی‌های ما جاری شود، می‌دانیم که از محبت خار‌ها گُل می‌شوند. پس دعای ما همینست که محبت بیکران خداوند در زندگی ما پدید آید، محبتی نباشد که بخواهیم در عوض محبت چیزی به دست بیاوریم بلکه محبت واقعی خداوند در زندگی‌های ما هویدا شود و زندگی ما لبریز از محبتی شود که مافوق جمیع عقل بشر است و محبت خدا به هر فامیل و فرد فرد ما افغان‌ها برسد تا همان زخم‌های که ناشی از خشم و غضب بوده اند با مرهم محبت عیسی مسیح بتوانیم تداوی بکنیم تا خواهران و برادران افغان ما بتوانند در عیسی مسیح زندگی خوش و با سعادت را تجربه بکنند. خدا را شکر می‌کنیم که ما این افتخار را داریم و می‌توانیم با سربلندی تمام بگوئیم که مسیحی هستیم و محبت خدا را برای شما می‌رسانیم و خوشبختی ما همین هست که ما بر علیۀ کشور و مردم خود نیستیم. ما در قتل کسی دست نداریم و نمیخواهیم خون کسی بریزد ولی عیسی مسیح می‌خواهد تا منحیث مسیحیان باید محبت او را به همه برسانیم زیرا قبل از صعود خود به آسمان به همه شاگردان و پیروان خود امر فرمود تا تمام مردم را از هر نقطۀ دنیا، بنام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدهید و آنها را شاگرد من بسازید و برایشان بگوئید که تمام قدرت آسمان و زمین به من داده شده است. پس در صورتیکه ما اینطور نجات دهندۀ داریم، باید پیام خوش و نجات را به مردم خود برسانیم.

دانلود