مقدمه برای غلبه برحسادت

مقدمه برای غلبه برحسادت

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

اکثر جوامع و بصورت خاص جامعۀ افغانی ما به مرض مضمن حسادت مبتلا است و از درد آن شدیداً رنج می برد. اکثر افغان ها به این فکر که «دیگران خوردند و ما ماندیم» حسادت را در درون خود ابیاری می کنند و میوۀ تلخ آن را که اختلافات، مناقشه ها و جنجال های سیاسی و اجتماعی است هر روز درو می کنند. حتی ما افغان هایکه ادعای پیروی از عیسی مسیح را می کنیم نیز از مرض حسادت پاک نیستیم و درد آن را وقتاً فوقتاً در مناسبات با یکدگیر حس می کنیم.

با در نظر داشت موضوعات فوق وجیبۀ خود دانستیم تا یک سلسله برنامه های رادیویی نیم ساعته را زیر عنوان غلبه برحسادت به شکل دیالوگ تهیه و تقدیم شنوندگان خود نماییم.

در این برنامه ها بر این موضوعات زیاد تر تأکید شده است که حسادت مثل تیزاب است که اولتر از همه به ظرفیکه درآن است صدمه میرساند. کوشش شده است که برنامه ها به شکلی تهیه شوند که جوابگویی خواسته های مشکلات جامعۀ ما باشند. با شنیدن این برنامه ها شما چهرۀ واقعی حسادت را می توانید بشناسید و در راه علاج آن اقدام کنید.

برنامه‌ها