مفهوم جهنم در مسیحیت چیست؟

  ۴ سِپتامبر ۲۰۲۳

جهنم محل جدایی کامل، آگاهانه و ابدی از نعمت‌های خداوند است. اگر انسان در تمام عمر، خدا را طرد کند و هرگز تسلیم او نشود، پس از مرگ بدون خدا وارد ابدیت جهنم خواهد شد.

آیا جهنم وجود دارد؟ آنجا چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی هستند که ذهن هر انسان را به خود مشغول نموده است. بسیاری از مردم بهشت ​​را قبول دارند، اما جهنم را نه.

 جهنم جای بد، خیلی دردناک به نظر می‌رسد. اما طبق کلام خدا جهنم واقعی است و آن مکان عذاب ابدی گناهکاران است. باید یاد آوری نمود که آیات کتاب مقدس بیشتر به جهنم اختصاص دارد تا بهشت و عیسی مسیح بارها در طول زندگی خود به طور خاص در مورد جهنم صحبت نموده است. عیسی به روشنی تعلیم می‌‌دهد که جهنم جای بسیار بدی است، آیا عیسی مسیح این را برای ترساندن می‌گفت؟ نه، برعکس. این را می‌گفت تا انسان را از آن نجات دهد.

در کتاب مقدس، جهنم در درجه اول جایی است که انسان برای همیشه بدون خدا می‌باشند. در چندین جا می‌خوانیم که جهنم چقدر وحشتناک و ترسناک است. عیسی مسیح جهنم را محل عذاب، ترس و رنج توصیف کرده است. در کتاب مقدس نوشته شده جهنم برای کسانی است که به عیسی ایمان ندارند.

 اگر نمی خواهی توبه کنی و عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نداری، خودت را به جهنم می‌اندازی. اما کسی که به سوی مسیح می‌اید و به مسیح ایمان می‌اورد برای ابد نجات خواهد یافت.

جهنم جایی است که خدا نیست.  آیات زیاد در کتاب مقدس راجع به جهنم وجود دارد که بر وحشت آن تأکید دارد. جهنم در کتاب مقدس به این صورت توضیح داده شده است: تاریکی بیرونی

این غلام بی فایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.»
متی ۲۵: ۳۰

بجیره ای که با آتش و گوگرد می‌سوزد

اما سزای بزدلان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت پرستان و انواع دروغگویان، بحیره ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.»
مکاشفه ۲۱: ۸

و مکانی که کرم نمی میرد

جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود.]
مرقس ۹: ۴۶

در عبارت "کرمی که نمی‌میرد" به انسان‌های شریر و گناهکار اشاره شده که در عذاب جهنم همچنان درد و رنج می‌‌کشند.

این آیات نشان می‌دهند که جهنم مکانی به اندازه کافی وحشتناک است که نمی توان با کلمات آن را توصیف کرد.

کتاب مقدس می‌گوید که خدا جهنم را برای شیطان و فرشتگان او آفریده است( متی۴۱:۲۵)

مرگ به عنوان یک نقطه عطف مهم در تقسیم بین افراد مؤمن و غیرمؤمن در زمینه جاودانگی در آخرت دانسته می‌‌شود. مرگ به معنای پایان نیست. انسان پس از مرگ به جاودانگی در بهشت یا به به دوزخ منتقل می‌‌شود. عادلان به زندگی ابدی داخل خواهند شد و صالحان (مؤمنان) به بهشت می‌‌روند و افرادی به عذاب جاودانی در دوزخ سر می‌‌برند. (متی ۴۶:۲۵).

اگر انسان محکوم می‌شود به خاطر بی ایمانی اوست

هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.یوحنا ۱۸:۳

خدا نمی‌خواهد که هیچ یک از انسانها در گناه خود هلاک شود، بلکه او مایل است که همه نجات یابند. کسانی که پسر یگانه خدا را نپذیرند در گناه خود هلاک خواهند شد «خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند دیر نمی کند، بلکه با صبر، شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از گناهان خود توبه کنند.» (دوم پطرس ۹:۳)

از رومیان ۲۳:۳ می‌‌دانیم که همه‌ی مردم گناهکارند و بنابراین پیش خدا محکوم هستند. اما یوحنا۳: ۱۶-۱۷ به ما می‌‌گوید که به دلیل محبت عظیم خداوند به تمام دنیا، نجات دهنده ی را به این جهان فرستاد، اگر فقط به مسیح عیسی مسیح (یوحنا ۳۱:۲۰)، خداوند تجسم یافته اعتماد کنید و ایمان بیاورید نجات می‌یابید.این نجات به اجبار نیست، بلکه از طریق فیض و ایمان دریافت می‌‌شود. و اگر کسی بدون ایمان به خدا بمیرد، کتاب مقدس می‌‌گوید که گناهش او را به دوزخ محکوم کرده است.

کتاب مقدس هیچ فرصت دیگری برای پذیرش نجات پس از مرگ فرد را نشان نمی‌دهد (عبرانیان ۲۷:۹)

درک واقعیت جهنم نباید ترس را برانگیزد، بلکه ما را الهام می‌‌بخشد تا به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و محبت و فیض عضیم را با دیگران شریک نمایم. با قبول هدیه نجات که مفت و رایگان  از طریق ایمان به عیسی مسیح به ما داده می‌شود، می‌‌توانیم ماوای در بهشت ​​برای خود فراهم نمایم و به دیگران کمک کنیم تا مسیر زندگی ابدی را بیابند.


مقاله‌های اخیرا