معجزات عیسی مسیح

  ۲۸ دقیقه

  ۲۰ مه ۲۰۲۲

عیسی مسیح همراه با شاگردانش در کشتی بود که ناگهان طوفانی عظیم از باد پدید آمد. کشتی دستخوش امواج شد و آب به درون کشتی در حال نفوذ کردن بود، طوری که کشتی داشت در آب فرو می‌‌‌رفت. با وجود اینکه برخی از شاگردان ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، با آن هم ترسیده بودند.
در چنین شرایطی عیسی در خواب بود. در حالیکه او را بیدار می‌‌‌کردند، گفتند: «ای استاد، مگر در فکر ما نیستی»؟
عیسی، پسر خدا، کنترل کامل تمامی قدرت‌های طبیعت را در دست داشت. با یک کلام او طوفان متوقف شد. شاگردان بین خود گفتند که او کیست که حتی طوفان از او اطاعت می‌‌کند؟

دانلود